XV Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

Uprzejmie zapraszam na XV Sesję Rady Powiatu w Lubaczowie, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2019r. godz. 9:30 w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, w sali narad nr 13, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

Część I

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  XIV Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 1. Informacja Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 2. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019 r.
 3. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany Uchwały Nr X/70/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2019-2030.
 4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie za 2019 oraz 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas określony lokalu o powierzchni 67,94 m2 w budynku „M” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie przy ulicy Mickiewicza 168 na działalność gabinetów fizjoterapeutycznych.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przyjęcia od Wojewody Podkarpackiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej w zakresie niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.
 1. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Lubaczowskiego do realizacji projektu pod nazwą „Przedszkole nowych możliwości” w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19, działanie 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Sprawy różne.

 

Przerwa w obradach: 15min

Część II

 1. Referat okolicznościowy dr hab. Teresy Brzezińskiej – Wójcik, prof. UMCS, Kierownika Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu pt. „Jak wykreować obszarowy produkt turystyczny na Roztoczu Wschodnim”.
 2. Podpisanie przez Powiat Lubaczowski porozumienia o współpracy z Instytutem Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 3. Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Powiatem Lubaczowskim i Powiatem Tomaszowskim.
 4. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu
mgr Marta Tabaczek

Drukuj