Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

XXXIV Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

Uprzejmie zapraszam na XXXIV Sesję Rady Powiatu w Lubaczowie, która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018r. godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, w sali narad nr 13, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 3. Przedstawienie sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Powiatu w Lubaczowie za 2017 rok.
 4. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Lubaczowie na 2018 rok.
 5. Złożenie informacji: o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu, o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego, o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu, o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przez kierowników służb, inspekcji i straży za 2017 rok.
 6. Przedstawienie informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubaczowie o stanie bezpieczeństwa obiektów budowlanych na terenie powiatu lubaczowskiego za 2017 rok.
 7. Przedstawienie informacji Straży Granicznej dotyczącej ochrony granicy państwowej na terenie powiatu lubaczowskiego za 2017 rok..
 8. Złożenie przez Prokuratora Rejonowego w Lubaczowie informacji o stanie przestępczości i jej zwalczaniu na terenie powiatu lubaczowskiego za 2017 rok.
 9. Złożenie przez Starostę Lubaczowskiego sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lubaczowie za 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu Lubaczowskiego na 2018 rok,
 2. o zmianach w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie,
 3. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2018r.,
 4. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Lubaczowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 1. Informacja Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 2. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wnioski i oświadczenia radnych.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.

                                                   Przewodnicząca Rady

                                               mgr Jadwiga Pałczyńska

Drukuj