XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

Uprzejmie zapraszam na XXXVIII Sesję Rady Powiatu w Lubaczowie, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018r. godz. 8:30 w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, w sali narad nr 13, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lubaczowie z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 4. Przedstawienie informacji z realizacji zadań: Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie, za 2017 rok
 5. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2017 rok: Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie za 2017 rok.
 7. Przedstawienie informacji o aktualnej sytuacji finansowej i organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.
 8. Podjęcie uchwał:
  • zmianach w Statucie Powiatu Lubaczowskiego,
  • zmianie uchwały Nr XLII/300/2014 Rady Powiatu Lubaczowskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie,
  • w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2018r.,
  • w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu lubaczowskiego od 1 lipca 2018r. do 31 grudnia 2018r.,
 9. Informacja Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 10. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

mgr Jadwiga Pałczyńska

Drukuj