ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ABR.272.6.2017                                                                                                                             Lubaczów, 2017-11-17

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” w imieniu Powiatu Lubaczowskiego informuję, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Lubaczowskiego” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę złożoną przez:

PGE Obrót S.A.

ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów

PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu

ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta Wykonawcy uzyskała największą ilość punktów w oparciu o ustalone kryterium oceny ofert.

Nazwy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

  1. VERVIS Sp. z o.o.

ul. Zielna 47, 87-800 Włocławek

Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „CENA”                                   –             97,21

Łączna liczba punktów przyznana ofercie                                                           –              97,21

  1. PGE Obrót S.A.

ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów

PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu

ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość

Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „CENA”                                   –              100,00

Łączna liczba punktów przyznana ofercie                                                           –             100,00

Starosta Lubaczowski

        Józef Michalik

Drukuj