Zgłoszenie zmiany danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako BT_24427_PŁAZÓW, zlokalizowanej w miejscowości Płazów, dz. nr 119/2, gm. Narol, eksploatowanej przez Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.