Autor: K.Kopaczek- Starostwo Lubaczów

Zjawisko przemocy w rodzinie

Zjawisko przemocy w rodzinie

  1. Definicja przemocy w rodzinie oraz specyfika zjawiska przemocy
    w rodzinie

Przemoc w rodzinieto jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym
lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

(więcej…)

XXXVI Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

XXXVI sesja Rady Powiatu w Lubaczowie, odbędzie się w dniu 30 września 2021r. o godzinie 10.00 w sali narad nr 13 Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
5. Informacja Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Przedstawienie Informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021r.
7. Podjęcie Uchwały Nr XXXVI/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2021r.
8. Podjęcie Uchwały Nr XXXVI/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie za 2021 oraz 2022rok.
9. Podjęcie Uchwały Nr XXXVI/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian do Programu Odziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021-2023 „Zacznij wszystko od nowa…” stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIV/293/2021 z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021-2023 „ Zacznij wszystko od nowa…”
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Marta Tabaczek