3 marca – Światowy Dzień Dzikiej Przyrody

Dzień 3 marca – rocznica podpisania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES)), obchodzony jest jako Światowy Dzień Dzikiej Przyrody. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów to „Lasy źródłem utrzymania ludzi i planety”.

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody został ustanowiony w 2013 r. podczas 68. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jego głównym celem jest uczczenie światowego bogactwa dzikiej fauny i flory przy równoczesnym podnoszeniu świadomości na temat wartości dzikiej przyrody oraz zagrożeń powodowanych m.in. przez nielegalny handel jej okazami. Ten dzień ma również przypominać o roli Konwencji CITES jako kluczowego narzędzia pozwalającego przeciwdziałać kłusownictwu i nielegalnemu handlowi dzikimi gatunkami.

Lasy w Powiecie Lubaczowskim pokrywają około 50% powierzchni i charakteryzują się bardzo dużą różnorodnością biologiczną. Położenie w obszarze Roztocza oraz cechy przyrodnicze, zadecydowały o ustanowieniu wielu form ochrony przyrody. W celu ochrony cennych zasobów przyrodniczych fauny i flory na terenie powiatu zostały utworzone Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 (Puszcza Solska i Roztocze) oraz Obszary Specjalnej Ochrony Siedlisk Natura 2000 (Uroczyska Puszczy Solskiej, Minokąt, Uroczyska Roztocza Wschodniego, Horyniec, Lasy Sieniawskie i Łukawiec). Lasy są “fabryką tlenu”, chronią nas przed szkodliwym wpływem przemysłu, osłaniają glebę i wody, są ulubionym miejscem wypoczynku ludzi i ostoją dla tysięcy gatunków roślin i zwierząt. Tegoroczny Światowy Dzień Dzikiej Przyrody ma na celu podkreślenie znaczenia takich obszarów dla życia człowieka, dlatego pamiętajmy jak ważna jest ich ochrona we współczesnym świecie.

Więcej informacji na temat ochrony dziko występujących populacji zwierząt i roślin znajduje się na oficjalnej stronie Światowego Dnia Dzikiej Przyrody.

Dodatkowo zapraszamy do obejrzenia na żywo, o godzinie 14 obchodów Światowego Dnia Dzikiej Przyrody:

https://www.youtube.com/watch?v=uPyKpZD35Yc

[Źródło: www.coronadrzew.pl; www.wildlifeday.org]

Zdjęcia: Roztoczański Park Narodowy

Drukuj