Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

III sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

III sesja Rady Powiatu w Lubaczowie, odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 r. o godzinie 14.00 w sali narad nr 13 Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 5. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w Lubaczowie w okresie między sesjami Rady Powiatu.
 6. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Lubaczowskiego za 2023 r.
 7. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Lubaczowskiego za 2023 r.
 8. Podjęcie Uchwały Nr III/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Lubaczowie wotum zaufania.
 9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lubaczowskiego za rok 2023 wraz z informacją o stanie mienia.
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Lubaczowskiego za 2023 r.
 11. Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lubaczowskiego za 2023 r.
 12. Przedstawienie Opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lubaczowskiego za 2023 r., oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok.
 13. Podjęcie Uchwały Nr III/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia  i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Powiatu Lubaczowskiego za 2023 rok.
 14. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubaczowie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lubaczowie za 2023 rok.
 15. Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubaczowie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lubaczowie za 2023 r.
 16. Podjęcie Uchwały Nr III/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lubaczowie z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2023 rok.
 17. Przedstawienie Raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie za 2023 r.
 18. Podjęcie Uchwały Nr III/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie za 2023 r.
 19. Podjęcie Uchwały Nr III/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/154/2017 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej   w Lubaczowie.
 20. Podjęcie Uchwały Nr III/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2024 r.
 21. Podjęcie Uchwały Nr III/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/493/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lubaczowie.
 22. Podjęcie Uchwały Nr III/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zgłoszenia kandydatów do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lubaczowie.
 23. Podjęcie Uchwały Nr III/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr LXI/449/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030.
 24. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej” dla Powiatu Lubaczowskiego za  2023 r.
 25. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie za 2023 r.
 26. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w powiecie lubaczowskim  na lata 2023 – 202  za 2023 r.
 27. Przedstawienie Informacji o środkach finansowych przeznaczonych na zwalczanie bezrobocia w powiecie lubaczowskim w 2024 r.
 28. Przedstawienie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubaczowskiego na lata 2019 – 2022 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2026  za lata 2022 – 2023.
 29. Interpelacje i zapytania radnych.
 30. Wnioski i oświadczenia radnych.
 31. Sprawy różne.
 32. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady

mgr Marta Tabaczek

Drukuj