IV Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

31 stycznia w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie odbyła się IV Sesja Rady Powiatu.

Porządek obrad był następujący:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 5. Uchwalenie budżetu Powiatu Lubaczowskiego na 2019r.
 6. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2019-2030.
 7. Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubaczowie na 2019r.,
 8. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Lubaczowie na 2019r.
 9. Złożenie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za 2018 rok,
 10. Złożenie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego powiatu za 2018 rok,
 11. Złożenie informacji Komendanta Powiatowego Policji w Lubaczowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu za 2018 rok.,
 12. Złożenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018r.,
 13. Przedstawienie informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubaczowie o stanie bezpieczeństwa obiektów budowlanych na terenie powiatu lubaczowskiego za 2018 rok.
 14. Przedstawienie informacji Straży Granicznej dotyczącej ochrony granicy państwowej na terenie powiatu lubaczowskiego za 2018 rok.
 15. Złożenie przez Prokuratora Rejonowego w Lubaczowie informacji o stanie przestępczości i jej zwalczaniu na terenie powiatu lubaczowskiego za 2018 rok.
 16. Złożenie przez Starostę Lubaczowskiego sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lubaczowie za 2018 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019 – 2021,
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2019r.,
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie,
 20. Informacja Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 21. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
 22. Wnioski i oświadczenia radnych.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie obrad.

Po raz pierwszy w tej kadencji radni głosowali z wykorzystaniem technologi elektronicznej.

Drukuj