Ogłoszenie

Starosta Lubaczowski informuje, że z dniem 5 września 2018 r. nastąpiły znaczące zmiany ustawy o odpadach dotyczące obowiązków przedsiębiorców prowadzących zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Nakładają one szereg nowych obowiązków na podmioty zbierające i przetwarzające odpady, do najistotniejszych należy zaliczyć:

 1. Rozszerzenie zakresu wniosków o wydanie decyzji zawierający ch zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów o:
 • określenie maksymalnej masy poszczególnych odpadów oraz maksymalnej łącznej masy wszystkich odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
 • określenie największej masy odpadów, która mogłaby być magazynowana, wynikającej z wymiarów miejsca magazynowania;
 • całkowitej pojemności (w Mg) miejsca magazynowania odpadów;
 • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń polegających na usunięciu odpadów z miejsca ich magazynowania.
 1. Obowiązek dołączenia do wniosków:
 • zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciw środowisku posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
 • oświadczenia o niekaralności w/w osób za wykroczenia określone w ustawie o odpadach;
 • oświadczenia, że wobec w/w osób lub podmiotów nie wydano w ostatnich 10 latach ostatecznej decyzji o cofnięciu decyzji zawierających zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 • oświadczenia, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem zarządu lub członkiem rady nadzorczej innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu decyzji zawierających zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
 • operatu przeciwpożarowego sporządzonego przez uprawnioną osobę i uzgodnionego przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.
 1. Dodatkową kontrolę miejsca zbierania lub przetwarzania odpadów, którą przeprowadzać będzie komendant powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a która poprzedzać będzie wydanie stosownych decyzji.
 2. Dodatkowy obowiązek zasięgnięcia przez organ wydający zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów opinii właściwego wójta lub burmistrza.

Podmioty, które posiadają obecnie zezwolenia wydane decyzjami Starosty Lubaczowskiego są zobowiązane do złożenia wniosku o ich zmianę do dnia
5 września 2019 r. Zakres wniosku określa art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592). Jeśli podmiot nie złoży wniosku w w/w terminie posiadane zezwolenie wygaśnie.

W przypadku, gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3 000 Mg (ton), organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów staje się Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Dodatkowo ustawodawca zaostrzył warunki dotyczące formy władania nieruchomością, jakie należy spełnić w przypadku zbierania odpadów niebezpiecznych, odzysku odpadów polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, jeśli na takie działanie wymagana jest decyzja administracyjna. Dla takiej działalności podmiot gospodarujący odpadami musi być właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem lub dzierżawcą terenu. W przypadku użytkowania lub dzierżawy konieczne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego, którego treść musi spełniać wymogi określone w ustawie.

W przypadku wątpliwości związanych z przedstawionymi zmianami ustawy o odpadach szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, tel. (16) 632 87 19. Osobą do kontaktu jest Pani Magdalena Szczygieł.

Drukuj