OGŁOSZENIE O PRZETARGU ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej w obrębie Lubaczów przy ulicy Leśnej

Zarząd Powiatu w Lubaczowie działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jedn. Dz.U z 2014 r., poz. 1490/ – ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej w obrębie Lubaczów przy ulicy Leśnej.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 11 czerwca 2018 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 1. Dane dotyczące nieruchomości
 2. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość objęta księgą wieczystą KW nr PR1L/00016217/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr:

1631/8 o pow. 0,0821 ha,

1631/9 o pow. 0,0745 ha,

1631/10 o pow. 0,0735 ha,

1631/11 o pow. 0,1373 ha,

1631/12 o pow. 0,0898 ha,

 1. Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta Lubaczowa, graniczy z wewnętrzną drogą dojazdową i z drogami osiedlowymi, w bliskiej odległości znajduje się szpital powiatowy,
w dalszej odległości są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny niezurbanizowane. Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej: sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Funkcja dominująca obszaru na którym położona jest nieruchomość, to tereny zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej.

 1. Przeznaczenie nieruchomości

Nieruchomość znajduje się na obszarze, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Lubaczowa o warunkach zabudowy
z dnia 15.04.2014 r. znak: GPR.I.6730.33.5.2014, wyżej wymienione działki wchodzące w skład nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 1. W drugim przetargu ustnym nieograniczonym ceny wywoławcze działek, wchodzących w skład nieruchomości, ustalone przy ogłoszeniu pierwszego przetargu, obniża się o 15 %.
 2. Cena nieruchomości brutto (w tym 23% podatek VAT) wynosi:
L.p. Nr działki Powierzchnia Cena wywoławcza Wysokość wadium Minimalne postąpienie
1 1631/8 0,0821 ha 30 695,00 zł 3 070,00 zł 310,00 zł
2 1631/9 0,0745 ha 30 174,00 3 017,00 zł 310,00 zł
3 1631/10 0,0735 ha 27 864,00 zł 2 786,00 zł 280,00 zł
4 1631/11 0,1373 ha 46 854,00 4 685,00 zł 470,00 zł
5 1631/12 0,0898 ha 29 105,00 2 911,00 zł 300,00 zł
Razem: 0,4572 ha 164 692,00 16 469,00 zł 1670,00 zł
 1. Warunki przetargu
 2. Przetarg na sprzedaż działek, wymienionych w ogłoszeniu, odbędzie się w dniu 10 września 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie przy ulicy Jasnej 1, I piętro, pokój nr 15.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu z adnotacją: „wpłata wadium na nieruchomość położoną w obrębie Lubaczów przy ulicy Leśnej, działka nr ……..”, na konto bankowe pod nazwą: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie Bank Spółdzielczy Lubaczów Nr 57 9101 0003 2001 0003 6650 0008 w terminie do dnia 3 września 2018 r.
 4. Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać Komisji Przetargowej: dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium oraz oświadczenie o zapoznaniu się z granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem
negatywnym.

 1. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Cena ustalona w przetargu jest płatna przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 4. Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 6. Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
 7. Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie ul. Jasna 1, pokój nr 41 lub 39, tel. 16/ 632-87-41 lub 16/632-87-39.
 8. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowane na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: www.powiatlubaczowski.pl/przetargi/aktualne i w Biuletynie Informacji Publicznej: www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale.

Lubaczów, dnia 18.07.2018 r.

Starosta

mgr inż. Józef Michalik

 

Ogłoszenie II przetargu-Lubaczów

Drukuj