Autor: J. Wojciechowski

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa instalacji gazowej i technologicznej wraz z wymianą kotłów w kotłowni budynku dydaktycznego Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie

Ogłoszenie o zamówieniu nr 584295

SIWZ_Przebudowa kotłowni ZS Lubaczów

Zał 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał 2 – wzór umowy

Zał 3 wzór oświadczenia dot wykluczenia

Zał 4 wzór oświadczenia dot warunków udziału

Zał 5 – formularz oferty

Przedmiar robót

odpowiedź na pytania do SIWZ 23.09.2020

Informacja z otwarcia ofert – 28.09.2020

oświadczenie_grupa_kapitalowa_2020

Informacja o wyborze oferty – 16.10.2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy – Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie: Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych dla Liceum Ogólnokształcącego im.T. Kościuszki w Lubaczowie w celu realizacji projektu “Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ dostawa sprzętu

Załącznik 1 – OPZ

Załącznik 2 – Ogólne warunki umowy

Załącznik 3 – Wzór oświadczenia dotyczący wykluczenia

Załącznik 4 – Wzór formularza ofertowego

Załącznik 5 – Wzór formularza cenowego

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

oświadczenie_grupa_kapitalowa_2019

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

OGŁOSZENIE O PRZETARGU ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej w obrębie Lubaczów przy ulicy Leśnej

Zarząd Powiatu w Lubaczowie działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jedn. Dz.U z 2014 r., poz. 1490/ – ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej w obrębie Lubaczów przy ulicy Leśnej. (więcej…)

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego “Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w 14 obrębach ewidencyjnych Powiatu Lubaczowskiego w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej”

„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w 14 obrębach ewidencyjnych Powiatu Lubaczowskiego w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej”

Informacja o unieważnieniu postępowania strona www