OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy – Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych ZP JP II w Lubaczowie w ramach realizacji projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego” – Zadanie 1 – 3″

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

30.858,86 PLN, w tym:

Zadanie (część) nr 1 – 22.665,00 PLN

Zadanie (część) nr 2 – 7.105,50 PLN.

Zadanie (część) nr 3 – 1.088,36 PLN

Drukuj