Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy – Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych dla ZS w Lubaczowie oraz LO w Lubaczowie w ramach realizacji projektu Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego Zad. 1-2

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 15.796,51 zł., w tym:

 Zadanie nr 1 – 4.596,51 zł.

Zadanie nr 2 – 11.200,00 zł.

Drukuj