Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ogłoszenie Starosty Lubaczowskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu, sporządzonych na okres od 01-01-2025 do 31-12-2034, dla lasów własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie gminy Lubaczów wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

Starosta Lubaczowski zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu, sporządzonych na okres od 01-01-2025 do 31-12-2034, dla lasów własności osób fizycznych
i wspólnot gruntowych, położonych na terenie gminy Lubaczów wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. Termin wyłożenia – w dniach od 9 lipca do  31 lipca 2024 r.

Działając na podstawie art. 54 ust. 2 w związku z art. 30 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko /tj. Dz. U. z 2023 r, poz. 1094/ Starosta Lubaczowski podaje do publicznej wiadomości, że zostały opracowane projekty Uproszczonych Planów Urządzania Lasu, dla lasów własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych, na okres od 01-01-2025 r. do 31-12-2034 r., położonych na terenie gminy Lubaczów wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

W związku z powyższym informuje się, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. dokumentów w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, przy ul. Jasnej 1, II piętro, pok. 18,  od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od godz.7:00 do 15:00. Ponadto informuję, że Prognoza Oddziaływania na Środowisko zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubaczowie – w zakładce XIII. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Uwagi i wnioski do przedmiotowego dokumentu we wskazanym terminie można składać:

– w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600  Lubaczów,

– ustnie do protokołu,

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,

Uwagi i wnioski, złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Starostę Powiatu Lubaczowskiego w terminie 30 dni od daty wyłożenia dokumentów do publicznej wiadomości.

Dla przedmiotowych projektów dokumentów nie było prowadzone postępowanie w sprawie transgenicznego oddziaływania na środowisko.

 

Drukuj

Załączniki

Plik Wielkość pliku Pobrania
pdf Ogłoszenie 756 KB 4
pdf PROGNOZA do pUPUL - GM. Lubaczów 2024 2 MB 4