OGŁOSZENIE

Starosta Powiatu Lubaczowskiego

zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzania lasu, sporządzonego na okres od 01-01-2019 do 31-12-2028, dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Wielkie Oczy i Gminy Miejskiej Lubaczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko uproszczonego planu urządzania lasu.

Termin wyłożenia w dniach od 13 listopada do 4 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 54 ust. 2 w związku z art. 30 i art. 39 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r, poz. 1405) Starosta Lubaczowski podaje do publicznej wiadomości, że został opracowany projekt uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, na okres od 01-01- 2019 do 31-12-2028, położonych na terenie Gminy Wielkie Oczy i Gminy Miejskiej Lubaczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko uproszczonego planu urządzania lasu.

W związku z powyższym informuje się, ze istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. dokumentów w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, przy ul. Jasnej 1, II piętro, pok. 17, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od godz.7 :00 do 15:00. Ponadto informuję, że prognoza oddziaływania na środowisko zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubaczowie – w zakładce XV. Ogłoszenia Pozostałe.

Uwagi i wnioski do przedmiotowego dokumentu w terminie wyłożenia można składać:

– w formie  pisemnej, na adres Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600  Lubaczów,

– ustnie do protokołu,

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Uwagi i wniosku, złożone po upływie wskazanego terminu, pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty wyłożenia tych dokumentów do publicznej wiadomości, przez Starostę Powiatu Lubaczowskiego.

Dla przedmiotowego projektu dokumentu nie było prowadzone postępowanie w sprawie transgenicznego oddziaływania na środowisko.

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie

Drukuj