Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach “Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:

  1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
  2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów

będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa podkarpackiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania. Dofinansowanie dotyczy zakupu wapna lub środka wapnującego dokonanego po dniu 01.06.2019 r.

Dofinansowaniem będą objęte wnioski przyjęte przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w systemie ciągłym w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadku wyczerpania środków, decyduje data wpływu wniosku do OSChR.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami tj.:

  1. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia opinii OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO,
  2. Opłacona Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące,
  3. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie,
  4. Kopie decyzji o uzyskanej w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie – jeśli dotyczy,
  5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR.
  6. Oświadczenie o uzyskaniu dofinansowania w ramach Ogólnopolskiego Programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

Wnioski należy składać do Sekretariatu:

Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie
ul. Prof. L. Chmaja 3
35-021 Rzeszów

lub do pozostałych Stacji Chemiczno-Rolniczych na terenie kraju.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

  • Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Rzeszowie – 17 854 27 16
  • Biuro WFOŚiGW w Rzeszowie – 17 852 23 44 wew. 101

źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Fot: gov.pl

Drukuj