Witamy w Powiecie Lubaczowskim!

SP ZOZ raportuje o sposobie wykorzystania funduszy z darowizny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie poinformował o sposobie wykorzystania darowizny finansowej,  którą otrzymał w ramach niepublicznej zbiórki prowadzonej przez Stowarzyszenie Geoturystyczne Roztocze Wschodnie i Powiat Lubaczowski. Dyrektor SP ZOZ podziękował również za wsparcie placówki i jej pacjentów wszystkim darczyńcom.

(więcej…)

Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użytkowanie w 2021r

                                                                      Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie

 

działając na podstawie  art. 13 ust. 1 i art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2020r  nr  poz. 65
z  późn.zm/,  i  Uchwały Nr XXVI/157/2017 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.03.2017r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność  Powiatu Lubaczowskiego

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i  użytkowanie w 2021r. 

(więcej…)

XXVIII sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

W dniu 30 grudnia 2020r. o godz. 13.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość ( w trybie zdalnym) rozpocznie się XXVIII sesja Rady Powiatu w Lubaczowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 5. Informacja Starosty Lubaczowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Informacja z realizacji podpisanych umów – porozumień zawartych przez Powiat Lubaczowski w 2020r.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenie planu pracy Rady Powiatu na2021r.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenie Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie za 2020.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę na czas określony tj. do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, lokalu       o powierzchni 56,73 m2 w budynku „G” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie przy ulicy Mickiewicza 168 na prowadzenie poradni okulistycznej.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas określony tj. do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, lokalu o powierzchni 35, 75 m2 w budynku „K” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie przy ulicy Mickiewicza 168 na prowadzenie punktu handlowego tj. specjalistycznego sklepu zaopatrzenia ortopedycznego  i rehabilitacyjnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2020 r.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym na 2021 r.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/162/2020 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wytypowania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu do składu Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego “Ziemia Lubaczowska”.
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru  zabytków w 2020r.
 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Lubaczów.
 18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
 19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
 20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego oraz zakresu jej działania.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wnioski i oświadczenia radnych.
 23. Sprawy różne.
 24. Zakończenie obrad.

 

Marta Tabaczek

Przewodnicząca Rady Powiatu w Lubaczowie

 

 

 

W budżecie województwa są pieniądze dla Powiatu Lubaczowskiego

Radni województwa zebrali się 17. grudnia na trzydziestej już w tym roku sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, by wspólnie dyskutować o sprawach ważnych dla regionu. Grudniową sesję zdominowało pierwsze czytanie budżetu województwa na 2021 rok, w którym do realizacji zaplanowano również zadania na terenie Powiatu Lubaczowskiego, w tym m.in. przebudowę drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce. Radni zajęli się także udzieleniem pomocy finansowej powiatowi w kwocie 150 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Kresów w Lubaczowie w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów. (więcej…)