PFRON realizuje kompleksowy model wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, przygotowali projekt „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”. 

Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie we współpracy z partnerami społecznymi na terenie całego kraju modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy, rozumianego jako zestaw technik i metod, tj. zasad postępowania w zakresie stworzenia optymalnego dla osób niepełnosprawnych środowiska pracy. Projekt spójny jest z celem szczegółowym nr 2 POWER: Podniesienie jakości działań realizowanych przez publiczne i niepubliczne podmioty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.

Zasadniczymi komponentami opracowanego modelu wsparcia będą:

  • dokument strategiczny „Mapa drogowa wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”,
  • narzędzia operacyjne wspomagające pracodawców w organizacji środowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, w tym:
  • 4 poradniki nt. dostosowania środowiska pracy dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową i intelektualną,
  • interaktywne, mobilne narzędzie do oceny możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych – Rozkład jazdy,
  • 4 warianty wirtualnego środowiska pracy dostosowanego do osób niepełnosprawnych w zależności od rodzaju niepełnosprawności,
  • interaktywny program wykorzystujący techniki rzeczywistości wirtualnej (VR) do tworzenia optymalnego środowiska pracy biurowej,
  • utworzenie na bazie istniejących instytucji i struktur regionalnych, sieci podmiotów zaangażowanych we wspomaganie pracodawców w dostosowywaniu środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Model będzie upowszechniony poprzez organizację 16 konferencji regionalnych, indywidualne i grupowe spotkania informacyjno-doradcze z pracodawcami, upowszechnienie materiałów informacyjnych przy wykorzystaniu internetu i mediów społecznościowych oraz w pismach specjalistycznych/branżowych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P47200210631538048624400 oraz pod numerem telefonu (17) 283 93 26 (Dorota Piędel).

Drukuj