Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

Powiat Lubaczowski przystąpił do realizacji Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 r. zgodnie z umową nr S-V.94/2023/OW/PDZ z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

W/w umowa zawarta została pomiędzy Wojewodą Podkarpackim, reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Dankowską Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, a Powiatem Lubaczowskim reprezentowanym przez Pana Zenona Swatka Starostę Lubaczowskiego, Panią Barbarę Broź Wicestarostę Lubaczowskiego przy kontrasygnacie Pana Zdzisława Kasperskiego Skarbnika Powiatu.

Realizowane w ramach Programu zadania będą finansowane ze środków państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 97 920 zł, wartość finansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi: 97 920 zł.

Okres realizacji: od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

 

Instytucja realizująca program na terenie Powiatu Lubaczowskiego:

Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie

ul. Kościuszki 145, 37-600 Lubaczów

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

tel. 16 632 10 88, sekretariat@zplubaczow.com

Koordynator: Agata Gardzielik-Misztal

 

Cel programu

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program zapewnia wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, poprzez czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Realizacja programu

Program realizowany jest w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Adresaci programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi  z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Realizator przyznając usługi weźmie pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. W pierwszej kolejności uwzględnione zostaną osoby niepełnosprawne, które stale przebywają w domu, nie korzystają z innych form pomocy lub placówek pobytu całodobowego.

Ilość godzin opieki wytchnieniowej

 • 240 godzin rocznie dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Finansowanie Programu

Środki na sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023r., pochodzą w 100% z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Rekrutacja:

Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 jest złożenie:

 • aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu znacznym niepełnosprawności albo orzeczenia traktowanego na równi ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • karty zgłoszenia do Programu „ Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”,
 • karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM
 • oświadczenie osoby ubiegającej się o przyznanie usługi opieki wytchnieniowej (opiekuna prawnego/ członka rodziny/ opiekuna osoby niepełnosprawnej)

w budynku Administracji Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie – w Sekretariacie na ul. Tadeusza Kościuszki 145 do dnia 31 marca 2023 r.

Informacje na temat realizowanej formy wsparcia można uzyskać pod numerem telefonu (16) 632 10 88.

Pliki do pobrania PONIŻEJ:

 • Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2023;
 • Karta zgłoszenia do Programu „ Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”;
 • Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM;
 • Oświadczenie osoby ubiegającej się o przyznanie usługi opieki wytchnieniowej (opiekuna prawnego/ członka rodziny/ opiekuna osoby niepełnosprawnej)

 

Drukuj