Roczny Program Współpracy Powiatu Lubaczowskiego

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie informuje, że trwają prace nad przygotowaniem projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

W związku z powyższym zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego z terenu powiatu lubaczowskiego do udziału we współtworzeniu dokumentu wpływającego na zakres współpracy Powiatu Lubaczowskiego z trzecim sektorem w kolejnym roku.

Założeniem w pracach nad przyszłorocznym programem jest oparcie się na „Programie współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”, który dostępny jest na stronie internetowej: www.powiatlubaczowski.pl → zakładka: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / Roczny Program Współpracy na 2019 rok → Załącznik do uchwały nr XLI-253-2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 października 2018 r. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Propozycje do programu na 2020 rok można składać na załączonym formularzu w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 roku do godz. 15.00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: starostwo@lubaczow.powiat.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów (decyduje data wpływu do urzędu).

Jednocześnie informuję, że zgłoszenie propozycji do programu nie jest jednoznaczne
z umieszczeniem ich w programie.

Na podstawie zgłoszonych uwag przygotowany zostanie Projekt Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, który następnie zostanie poddany konsultacjom.

W załączeniu: formularz zgłoszenia propozycji do projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi – zał. nr 1.

Załącznik

Drukuj