Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Lubaczowskiego w 2022r.

Szanowni Państwo Mieszkańcy Powiatu Lubaczowskiego

Informujemy, że w dniu 29 grudnia 2021 r. Rada Powiatu w Lubaczowie podjęła uchwałę nr XXXIX/324/2021 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Lubaczowskiego w 2022 r.

Uchwała ta podjęta została zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. Poz. 974, 981) po zasięgnięciu opinii Wójtów, Burmistrzów gmin z terenu powiatu oraz Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Na terenie powiatu lubaczowskiego działa obecnie 20 aptek ogólnodostępnych, w tym: 9 aptek w Lubaczowie, 2 apteki w Cieszanowie, 2 w Horyńcu-Zdroju, 2 w Narolu, 2 w Oleszycach, 1 w Starym Dzikowie, 1 w Wielkich Oczach i 1 w Rudzie Różanieckiej.

W myśl podjętej uchwały w celu zapewnienia dostępu do świadczeń farmaceutycznych ustala się dyżury w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubaczowskiego w 2022 r. określa załącznik nr 1 do ww. uchwały.

Dyżury, poza zwykłym rozkładem czasu pracy (tj. od 7:00 do 21:00), pełnią apteki ogólnodostępne zlokalizowane na terenie miasta Lubaczowa. Dyżury odbywają się rotacyjnie, w systemie tygodniowym, zgodnie z ustalonym harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do ww. uchwały.

Farmaceuci z miasta Lubaczowa kierując się odpowiedzialnością i troską o zdrowie mieszkańców, pomimo braku obowiązku pełnienia dyżurów całodobowych, zobowiązali się do pełnienia dyżurów nocnych w zaproponowanym, uzgodnionym i zatwierdzonym uchwałą Rady Powiatu kształcie w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.

Do kompetencji samorządu powiatowego należy oszacowanie potrzeb mieszkańców w zakresie korzystania z usług farmaceutycznych, przeprowadzenie procesu uzgodnień rozkładu czasu pracy aptek z ich właścicielami oraz przeprowadzenie procesu opiniowania wypracowanego rozwiązania z samorządami gmin i izbą aptekarską. Zarówno samorządy gmin z terenu powiatu, jak też Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska zaopiniowały pozytywnie wypracowaną propozycję.

Podkreślenia wymaga fakt, że co prawda art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Farmaceutyczne daje Radzie Powiatu możliwość ustalenia rozkładu pracy aptek, jednak z przepisów nie wynika możliwość nakazania konkretnej aptece określonego czasu pracy, ani też możliwość wyegzekwowania przez Powiat jego stosowania. Wymieniona norma prawna daje Radzie Powiatu możliwość ustalania ramowego i ogólnego czasu pracy aptek.

Brak podjęcia przedmiotowej uchwały skutkowałby sytuacją, w której zarówno apteki jak też mieszkańcy nie wiedzieliby czy i kiedy sprawowany jest dyżur w konkretnej aptece.

 

Drukuj

Załączniki

Plik Wielkość pliku Pobrania
pdf Załącznik do uchwały Nr 1 - apteki 2022 307 KB 43
pdf Załącznik do uchwały Nr 2 - apteki 2022 294 KB 193