Wsparcie dla przedsiębiorców – Tarcza Antykryzysowa

O wsparcie z FGŚP mogą ubiegać się wszystkie przedsiębiorstwa, w przypadku spadku obrotów o:

 • nie mniej niż 15% (stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy w okresie od stycznia 2020 r. Do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego),
 • nie mniej niż 25% obrotów w miesiącu w okresie od stycznia 2020 roku w porównaniu do miesiąca poprzedniego
 • z tytułu przestoju ekonomicznego (okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy) w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy (max. 1 300zł + składka ZUS po stronie pracodawcy) – nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, którzy w miesiącu poprzedzającym uzyskali wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego wynagrodzenia brutto
 • obniżony czas pracy o 20% nie więcej niż do 0,5 etatu wynagrodzenie w wysokości połowy wynagrodzenia nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia (max. 2079,43zł + składka ZUS po stronie pracodawcy) – nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, którzy w miesiącu poprzedzającym uzyskali wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego wynagrodzenia brutto

Z pomocy mogą skorzystać pracodawcy, którzy:

 • zawarli porozumienie w kwestii przestoju lub obniżenia wymiaru czasu pracy ze związkami zawodowymi, a w przypadku ich braku z przedstawicielami pracowników
 • nie zalegają na koniec III kwartału 2019 r. z daninami publicznymi (ZUS, podatki), chyba że zawarli z odpowiednimi instytucjami porozumienia co do ich spłaty,
 • wobec których nie zachodzą przesłanki ogłoszenia upadłości,
 • nie otrzymali wsparcia na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy z PFRON z Funduszu Pracy,
 • nie otrzymali tożsamego świadczenia z innych źródeł dla tych samych pracowników.

Świadczenia czas choroby

 • świadczenie z FGŚP przysługuje przy obniżonym wymiarze czasu pracy za okres choroby
 • świadczenie z FGŚP nie przysługuje przy przestoju ekonomicznym za okres choroby

Pracodawca zobowiązany jest utrzymać miejsce pracy przez czas pobierania świadczenia oraz przez kolejne 3 miesiące

Co należy zrobić ?

wejdź na: www.praca.gov.pl

wybierz zakładkę: Usługi elektroniczne urzędów pracy

znajdź: Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu

kliknij: Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (VIA-WOMP)

podaj nazwę urzędu: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

przeczytaj informację poniżej, pobierz pliki i wypełnij!

Uwaga!

Pracodawca może złożyć wniosek przez cały kwiecień 2020 roku, aby otrzymać pomoc na cały kwiecień, maj i czerwiec.

Świadczenia przysługują za pełne miesiące.

informacja telefoniczna: (17) 747 06 60

poczta e-mail: tarcza@wup-rzeszow.pl

źródło: wuprzeszow.praca.gov.pl
Fot.: gov.pl

Drukuj