XI Sesja absolutoryjna Rady Powiatu w Lubaczowie

Uprzejmie zapraszam na XI Sesję absolutoryjną Rady Powiatu w Lubaczowie, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019r. godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, w sali narad nr 13, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  IX i X Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 5. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Lubaczowskiego za 2018r.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Lubaczowskiego wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powiatu Lubaczowskiego za 2018r. i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lubaczowskiego za rok 2018r. wraz  z informacją o stanie mienia powiatu Lubaczowskiego.
 8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania  z wykonania budżetu Powiatu Lubaczowskiego za 2018r. oraz sprawozdania finansowego za 2018r.
 9. Przedstawienie Opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lubaczowskiego za 2018r.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lubaczowskiego za 2018r.
 11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie  udzielenia Zarządowi Powiatu  Lubaczowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
 12. Przedstawienia Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu  z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
 14. Przedstawienie informacji z realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Powiatowego Centrum Kultury  w Lubaczowie za 2018 rok.
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018r. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie.
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. Muzeum Kresów w Lubaczowie.
 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie.
 18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2018 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.
 19. Przedstawienie Raportu o sytuacji ekonomiczno- finansowej SP ZOZ w Lubaczowie za 2018r.
 20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przyjęcia Oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej SPZOZ w Lubaczowie za 2018r.
 21. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/154/2017 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.
 22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym.
 23. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie  w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, odcinka drogi powiatowej na terenie Miasta Cieszanów.
 24. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, odcinków dróg powiatowych na terenie Miasta Oleszyce.
 25. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Lubaczowskiego od dnia 1 września 2019 roku.
 26. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 27. Informacja Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 28. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
 29. Wnioski o oświadczenia radnych.
 30. Sprawy różne.
 31. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Powiaty
mgr Marta Tabaczek

Drukuj