XXX sesja Rady Powiatu w Lubaczowie, obędzie się w dniu  11 lutego  2021r. o godz. 10.00.

XXX sesja Rady Powiatu w Lubaczowie, obędzie się w dniu  11 lutego  2021r. o godz. 10.00. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość ( zdalny tryb obradowania).

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z  XXIX Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
  1. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim (VI)” Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe/ Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
  2. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleszycach.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  1. Wnioski i oświadczenia radnych.
  1. Zakończenie obrad.        

 

 

 

Przewodniczący Rady

mgr Marta Tabaczek

 

 

 

Przygotowała i zredagowała Katarzyna Goraj                      

Drukuj