ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy „Przebudowa wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczenia łazienki w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie”.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej poniżej wartości 130 000 złotych na podstawie art. 2 pkt 1 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.  zm.)

Powiat Lubaczowski zaprasza do złożenie oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczenia łazienki w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie”.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę a także przygotowanie materiałów potrzebnych do przeprowadzenia przetargu na wykonanie przebudowy łazienki.

 • Zakres opracowania dokumentacji projektowej należy ustalić na podstawie wizji lokalnej oraz inwentaryzacji pomieszczenia łazienki (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
 • Zakres dokumentacji projektowej w wersji papierowej:
 • Projekt budowlany do pozwolenia na budowę – 3 egz.,
 • Projekt wykonawczy – 3 egz.,
 • Kosztorys inwestorski – 1 egz.,
 • Przedmiar robót – 1 egz.,
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 egz.
 • Całość dokumentacji projektowej należy sporządzić w wersji elektronicznej i przekazać na nośniku CD – pliki w formacie pdf lub doc oraz przedmiar robót dodatkowo w formacie xls.
 • Dokumentacja projektowa i szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót powinna być opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
  i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).
  Kosztorys inwestorski powinien być opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
  z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389) oraz
  z właściwymi przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333 z późn. zm.).
 • Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy.
 • Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71.32.00.00-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

  7 dni od dnia zawarcia umowy

  

III. Kryteria oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
       z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

 1. Kryterium wyboru ofert – cena 100 %

Kryterium oznacza najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferent przedstawi
w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad:

 

 1. W zakresie kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 Ocena oferty za kryterium „CENA” – „C”

– oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.

– wartość punktowa badanej oferty „C”

C =   cena najniższa spośród badanych ofert    x 100

                        cena badanej oferty

 

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu
  o podane kryterium wyboru.
 3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców do założenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
 • Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej w formie zeskanowanego wypełnionego druku oferty –(załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).
 • Ofertę należy przesłać mailem na adres: j.lakomy@lubaczow.powiat.pl do dnia 12.02.2021 r.

 

 1. V. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty składania ofert.

 

 1. Odrzucenie oferty złożonej w postępowaniu:

Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego – opisowi przedmiotu zamówienia.

 

VII. Istotne postanowienia umowy

 1. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej zawarta na podstawie jej projektu stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Umowa zawarta będzie w PLN na kwotę brutto.
 2. Wzór umowy nie podlega negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w projekcie umowy (załącznik stanowiący integralną część zapytania ofertowego).
 4. Wszelkie zmiany umowy zostaną dokonane w aneksach w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

VIII.    Osoby upoważnione do kontaktów:

Janusz Łakomy – Starostwo Powiatowe w Lubaczowie – tel. 016 632 87 22, e-mail: j.lakomy@lubaczow.powiat.pl

 1. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia swojej oferty na to zapytanie.
 2. Unieważnienie postępowania

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru wykonawcy z uzasadnionych przyczyn.

 

 1. Załączniki do zapytania ofertowego:

 

 1. Zał. nr 1 – inwentaryzacja pomieszczenia łazienki,
 2. Zał. nr 2 – projekt umowy,
 3. Zał. nr 3 – formularz oferty.

 

Przygotował i zredagował Janusz Łakomy

Drukuj