XXXVII Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

Uprzejmie zapraszam na XXXVII Sesję Rady Powiatu w Lubaczowie, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018r. godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, w sali narad nr 13, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 3. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.
 4. Przedstawienie informacji przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie o środkach finansowych przeznaczonych na zwalczanie bezrobocia w powiecie lubaczowskim w 2018 roku.
 5. Przedstawienie informacji przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiacie Lubaczowskim na lata 2015-2020.
 6. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu Lubaczowskiego na 2018 rok,
 • w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Lubaczowskiego do realizacji projektu pod nazwą „Równe szanse – aktywna integracja wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lubaczowie” nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-026/18, działanie 8.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • o zmianach w Statucie Powiatu Lubaczowskiego.
 1. Informacja Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 2. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wnioski i oświadczenia radnych.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

mgr Jadwiga Pałczyńska

Drukuj