Zaproszenie do współpracy dla stomatologów

Starosta Powiatu Lubaczowskiego zaprasza stomatologów z terenu powiatu do złożenia ofert na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 poz. 1078) na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubaczowski, finansowane ze środków publicznych.

Współpraca obejmować będzie realizację postanowień art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r., o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078).

Ustawa zakłada zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej.

Realizatorem programu może zostać lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3l d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie wykonywał:

  • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
  • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia,

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież ze szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubaczowski tj.:

  1. Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie ul. T. Kościuszki 145, 37-600 Lubaczów,
  2. Zespołu Szkół w Oleszycach ul. Zielona 1, 37-630 Oleszyce,
  3. Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie, ul. T. Kościuszki 161, 37-600 Lubaczów,
  4. Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie, ul. T. Kościuszki 26, 37-600 Lubaczów,

Liczba placówek objętych świadczeniem zostanie ustalona w ramach zwartego porozumienia między organem a lekarzem.

Realizacja zadania będzie odbywało się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z Powiatem Lubaczowskim na świadczenie usług ogólnostomatologicznych skierowanych do uczniów ww. szkół.

W wyżej wymienionym porozumieniu zostanie określony sposób, czas i miejsce udzielania świadczeń oraz zostanie wskazane miejsce przechowywania dokumentacji medycznej.

Opieka zdrowotna nad uczniami finansowana jest z środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Kwota zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy w zakresie leczenia uczniów jest zmienna i dostosowana do potrzeb zdrowotnych ucznia.

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1199).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, piętro II, pokój nr 35, 36 nr tel.: 166328735, 166328736.

Wstępne deklaracje współpracy należy składać w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów do dnia 10 grudnia 2019 r. z opisem: ,,Oferta – świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubaczowski, finansowane ze środków publicznych”.

Druk formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1:

Załącznik nr 1

Drukuj