ZAPYTANIE OFERTOWE – Sporządzenie aneksów do uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Gmin: Horyniec-Zdrój, Wielkie Oczy, Oleszyce, Lubaczów Miasto, Lubaczów, Cieszanów

 

LŚT-L.6162.5.2021                                                                        Lubaczów, dnia 20.01.2021r.

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zamówienia z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1

Zarząd Powiatu Lubaczowskiego zwraca się z prośbą o złożenie oferty na sporządzenie aneksów do uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Gmin: Horyniec-Zdrój, Wielkie Oczy, Oleszyce, Lubaczów Miasto, Lubaczów, Cieszanów

I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Lubaczowski

 1. Jasna 1

37-600 Lubaczów

Telefon : 016 632 8700

Fax: 0 16 632 87 09

starostwo@lubaczow.powiat.pl

www.powiatlubaczowski.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie aneksów do uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, będących własnością osób fizycznych położonych na terenie powiatu lubaczowskiego, gmina: Horyniec-Zdrój, Oleszyce, Cieszanów, Lubaczów Miasto, Wielkie Oczy, Lubaczów o łącznej powierzchni ok. 51 ha, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi poniżej.
 1. Szczegółowy wykaz obrębów i powierzchni do opracowania:

Lp.

Obręb ewidencyjny Powierzchnia [ha]
Gmina Horyniec-Zdrój
1. Podemszczyzna 0,3231
2. Horyniec-Zdrój 6,8309
3. Nowe Brusno 5,3081

 

4. Polanka Horyniecka 5,6687
Razem 18,1308
Gmina Wielkie Oczy
5. Kobylnica Wołoska 17,1368
6. Majdan Lipowiecki 2,6155
7. Skolin 1,7353
8. Potok Jaworowski 1,4092
9. Łukawiec 0,5219
Razem 23,4187
Gmina Oleszyce
10. Stare Oleszyce 1,4998
Razem 1,4998
Gmina Miejska Lubaczów
11. Lubaczów 0,5580

 

Razem 0,5580
Gmina Cieszanów
12. Nowy Lubliniec 2,0490

 

13. Kowalówka 4,4245
Razem 6,4735

 

Gmina Lubaczów
14. Krowica Sama 0,6099
Razem 0,6099
Łącznie 50,6907

Podana powierzchnia może ulec zmianie.

 1. Okres obowiązywania poszczególnych planów:

   – gmina: Horyniec-Zdrój, Oleszyce, Cieszanów, od 01.01.2020 do 31.12.2029 r.

   – gmina: Lubaczów Miasto, Wielkie Oczy,  od 01-01-2019 r. do 31-12-2028 r.

   – gmina: Lubaczów, od 01-01-2015 r. do 31-12-2024 r.

 1. Dokumentację urządzeniową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa:
  a) ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1463)
  b) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzania lasu, uproszczonego planu urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012, poz. 1302)
  c) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie wyposażenia technicznego i wielkości potencjału kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykonywania praz urządzeniowych (Dz. U. z 2012, poz. 949).
 2. Aneksy do upul należy sporządzić oddzielnie dla każdej gminy w 3 egzemplarzach,
  w formacje A4, w formie drukowanej wraz z wersją elektroniczną dokumentacji. Do każdego egzemplarza należy dołączyć mapę gospodarczą, w formie atlasu.
 3. Dokumentacja urządzeniowa powinna ponadto spełniać standardy określone w Zarządzeniu nr 49 Dyrektora Generalnego lasów Państwowych z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, a w szczególności:
  a) standard uproszczonej leśnej mapy numerycznej, którego dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 2 zarządzenia,
  b) standard opracowań kartograficznych dla uproszczonych planów urządzenia lasu, którego dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 3 zarządzenia,
  c) standard wymiany danych o lasach, którego dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 4 zarządzenia,
  d) wytyczne do sporządzenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z aneksem nr 1, będącym szablonem dokumentu uproszczonego planu urządzenia lasu, stanowiący załącznik nr 5 zarządzenia,
 4. Wykaz zadań gospodarczych dla każdego właściciela lasu w zakresie gospodarki leśnej wraz z określeniem użytej terminologii należy sporządzić w formie wyciągu z UPUL wraz z legendą.
 5. Zamawiający przekaże nieodpłatnie Wykonawcy:
  a) wykaz działek ewidencyjnych, dla których będą sporządzone aneksy do UPUL;
  b) mapę ewidencyjną w postaci arkusza mapy lub w postaci elektronicznej w formacie SWDE;
  c) dane z rejestru gruntów w formie wypisów lub w postaci plików elektronicznych (np. SWDE).
 6. Zamawiający uzyska pozytywne opinie od właściwych terytorialnie Nadleśniczych.
 7. Zamawiający zwróci się do organów opiniujących o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku konieczności wykonania prognozy oddziaływania na środowisko – ogłosi przetarg w oddzielnym postępowaniu.
 8. Zamawiający dokona wszelkich formalności dotyczących wyłożenia projektów dokumentów w poszczególnych gminach.
 9. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia, tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 10. W ramach realizacji zadania Wykonawca:
  a) zobowiązuje się do udzielenia wszystkim zainteresowanym właścicielom lasów niezbędnych informacji oraz przyjmowania zastrzeżeń i wniosków w terminie 30 dni licząc od daty wyłożenia projektów aneksów do upul, a także sporządzenia protokołu ze sposobu załatwienia przyjętych zastrzeżeń i wniosków
  b) wniesie do projektów dokumentów uzasadnione zmiany, wnioskowane przez zainteresowanych właścicieli lasów w trakcie wyłożenia planów.
  c) udzieli 2-letniej nieodpłatnej gwarancji na aneksy do upul.
 11. Wykonawca powinien spełniać następujące warunki: a) posiadać uprawnienia o których mowa w art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2020r. poz. 1463.); UPUL sporządzają specjalistyczne jednostki lub inne podmioty wykonawstwa urządzeniowego;
  b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie – tj.: Wykonawca wykaże, iż  w okresie ostatnich 3 lat  wykonał co najmniej 1 usługę odpowiadającej swoim rodzajem usłudze objętej przedmiotem zamówienia z podaniem: wartości danej usługi, przedmiotu zamówienia, terminu wykonania i nazwy zamawiającego;
  c) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  d) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Zakończenie prac terenowych łącznie z przedłożeniem projektów dokumentów celem wyłożenia w urzędach poszczególnych Gmin przez Zamawiającego – od dnia zawarcia umowy do dnia 30 marca 2021 r.
 2. Przekazanie ostatecznych wersji aneksów do upul w 2 egzemplarzach – od dnia zawarcia umowy do dnia 15 lipca 2021 r.

Ostateczny odbiór przedmiotu zapytania ofertowego na stąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
 2. Kryterium wyboru ofert – cena 100 %

Kryterium oznacza najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferent przedstawi w ofercie cenę za 1 ha opracowania przedmiotu zamówienia brutto, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia , w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad:
  a) W zakresie kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt,

Ocena oferty za kryterium „CENA” – C

– oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt,

C =   x 100

b) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów,

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru,

4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

V. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę sporządzoną czytelnie, w formie pisemnej, w języku polskim, należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, oznaczonej w sposób następujący:

Powiat Lubaczowski, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

Oferta w zapytaniu ofertowym: „Sporządzenie aneksów do uproszczonych planów urządzania lasu”. Nie otwierać przed 02-02-2021 r., godz. 12:00.

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02 lutego 2021 r., do godziny 12:00.
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów (sekretariat) lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na ww. adres (liczy się data wpływu do urzędu).
 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona do nadawcy bez jej rozpatrzenia.
 4. Oferty zostaną otwarte w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie w pok. nr 18 w dniu
  02-02-2021, o godzinie 13:00.
 5. Zamawiający prześle informację z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.
 6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 7. Cena za 1 ha opracowania powinna być podana w złotych polskich z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
 8. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.
 9. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia swojej oferty na to zapytanieVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od daty ostatecznego upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 03.03.2021 r.

VII. ODRZUCENIE OFERTY ZŁOŻONEJ W POSTĘPOWANIU

Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego – opisowi przedmiotu zamówienia, oraz oferty które wpłynęły po terminie.

VIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

 1. Umowa na sporządzenie aneksów do uproszczonych planów urządzenia lasu zostanie zawarta na podstawie jej projektu stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. Umowa zawarta będzie w PLN na kwotę brutto.
 2. Wzór umowy nie podlega negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę.
 3. Wszystkie zmiany umowy zostaną dokonane w aneksach w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

IX. WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Formularz ofertowy na załączonym druku właściwie podpisany (załącznik nr 1)
2. Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2)
3. Parafowany projekt umowy (załącznik nr 3)

X. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Malgorzata Presch – Referat Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Łowiectwa pok. nr 18 (I piętro) tel. 016 632 87 18, e-mail: m.presch@lubaczow.powiat.pl

Bogdan Skibiński – Naczelnik Wydziału Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki  pok, nr 16 (I piętro) tel. 016 362 87 16, e-mail: b.skibinski@lubaczow.powiat.pl

W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazywać będą pisemnie, faxem, lub droga elektroniczną.

XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru Wykonawcy z uzasadnionych przyczyn.

XII. INNE ISTOTNE FORMALNOŚCI

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony na piśmie lub telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile to umocowanie wynikać będzie z dokumentów dołączonych do oferty oraz dowody tożsamości.
 2. W przypadku podpisywania umowy w sposób korespondencyjny Zamawiający zażąda notarialnego poświadczenia własnoręcznych podpisów.
 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przedłoży Zamawiającemu harmonogram prac najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

                                                                                                                               Starosta Lubaczowski
                                                                                                                                mgr Zenon Swatek

Drukuj