Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy  i zagrożeń płynących z przemocy

Uprzejmie informujemy, że Powiat Lubaczowski/Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie przy współpracy ,,Stowarzyszenia Aktywizacji i Pomocy Osobom z Różnymi Potrzebami Rozwojowymi „Roztoczańska Perspektywa”, od  września 2021 r. realizuje projekt pn. ,,Sami dla siebie i Waszej przyszłości” współfinansowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz  Powiat Lubaczowski w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2021r.  

Cel projektu: Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy  i zagrożeń płynących z przemocy oraz poszerzenie wiedzy na temat jej skutków i zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych.

Całkowita wartość projektu: 22 758 zł
Dofinansowanie projektu: 18 158 zł
Wkład własny do projektu: 4 600 zł

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:

1)      przeprowadzenie akcji informacyjno – promocyjnej projektu  na stronach internetowych instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu lubaczowskiego i zakup materiałów promocyjnych  (ulotek, kart informacyjnych  i filmów edukacyjnych nt. przemocy dla uczniów i osób dorosłych) dostosowanych do wieku odbiorców, które zostaną rozdysponowane podczas spotkań z uczniami i rodzicami/opiekunami;

2)      zorganizowanie spotkań edukacyjnych nt. zjawiska przemocy dla  uczniów z klas VI czterech szkół podstawowych z terenu  powiatu lubaczowskiego (150 osób); 

3)      przeprowadzenie warsztatów grupowych o tematyce: ,,Przemoc i jej rodzaje”, ,,Etapy rodzenia się konfliktu”  oraz zajęcia plastyczne – tworzenie barwnego kolażu ,,Stop przemocy” dla uczniów z kl. VI szkoły podstawowej z terenu miasta Lubaczowa (20 osób);

4)    zorganizowanie spotkań edukacyjnych dla rodziców/opiekunów uczniów  z klas VI szkół podstawowych (80 osób) o tematyce: ,,Propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich. Przedstawienie problematyki stosowania przemocy, konsekwencje za tym idące oraz  jej wpływ na prawidłowy rozwój dzieci. Radzenie sobie z przemocą i agresją oraz wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych”;

5)      przeprowadzenie jednodniowego szkolenia, online:    niebieskiej godz. wychowawczej  (NGW) dla pedagogów, nauczycieli i wychowawców – Szkolenie przygotowuje do prowadzenia zajęć profilaktycznych na temat przemocy w rodzinie dla uczniów szkół podstawowych kl. IV -VIII i w liceach (30 osób).

6)      przeprowadzenie szkolenia pn. System przeciwdziałania przemocy w rodzinie -procedura „Niebieskiej Karty” – uwarunkowania formalne i merytoryczne, skierowanego do   pracowników socjalnych MOPS i GOPS oraz pedagogów (20 osób).

7)      zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt dla przedstawicieli instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy, policja itp.).

Dodatkowe informacje nt. projektu można uzyskać pod  tel. (16) 736 27 80, lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, ul. Piłsudskiego 8,  pokój nr 1.

 

Projekt pn. ,,Sami dla Siebie i Waszej przyszłości” współfinansowany  przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Powiat Lubaczowski w ramach Programu Osłonowego  „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2021 r.

Drukuj