Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane – Wykonanie w systemie „zaprojektuj – wybuduj” dok. projektowej i robót bud. w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1657R Cieszanów–Nowe Brusno w km 0+000–1+800 z infrastrukturą techniczną