Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane – Wykonanie w systemie „zaprojektuj – wybuduj” dok. projektowej i robót bud. w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1657R Cieszanów–Nowe Brusno w km 0+000–1+800 z infrastrukturą techniczną

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 4.077.758,00 zł.

Drukuj