Autor: Administrator - Starostwo Lubaczów

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie ekspertyz technicznych nośności mostu przez rzekę Przerwa w miejscowości Opaka w ciągu drogi powiatowej nr 1674R km 1+932, mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Nowa Grobla w ciągu drogi powiatowej nr 1674R km 11+767 oraz mostu przez rzekę Lubaczówka w miejscowości Nowa Grobla

Zamawiający:

Powiat Lubaczowski

 1. Jasna 1

37-600 Lubaczów

   

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej poniżej wartości 130 000 złotych
na podstawie art. 2 pkt 1 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku

Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.  zm.)

 

Powiat Lubaczowski zaprasza do złożenie oferty na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie ekspertyz technicznych nośności mostu przez rzekę Przerwa w miejscowości Opaka w ciągu drogi powiatowej nr 1674R km 1+932, mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Nowa Grobla w ciągu drogi powiatowej nr 1674R km 11+767 oraz mostu przez rzekę Lubaczówka w miejscowości Nowa Grobla w ciągu drogi powiatowej nr 1674R km 12+322”.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyz technicznych nośności mostów niezbędnych do określenia masy całkowitej pojazdów, które mogą poruszać się po przedmiotowych mostach przy założeniu, że dopuszczalne jest zwężenie jezdni i ograniczenie ruchu do jednego pasa.

 

 • Zakres ekspertyz powinien obejmować w szczególności:

– opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją zdjęciową,

– badania chemiczne betonu,

– badania wytrzymałości betonu,

– obliczenia statyczno-wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych mostów,

– określenie nośności mostów dla dwóch pasów ruchu oraz przy zwężeniu jezdni do jednego pasa ruchu.

 

 • Zakres dokumentacji w wersji papierowej:
 • ekspertyza techniczna nośności mostu przez rzekę Przerwa w miejscowości Opaka w ciągu drogi powiatowej nr 1674R km 1+932 – 2 egz.,
 • ekspertyza techniczna nośności mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Nowa Grobla w ciągu drogi powiatowej nr 1674R km 11+767 – 2 egz.,
 • ekspertyza techniczna nośności mostu przez rzekę Lubaczówka w miejscowości Nowa Grobla w ciągu drogi powiatowej nr 1674R km 12+322 – 2 egz.

 

 • Całość dokumentacji należy sporządzić w wersji elektronicznej i przekazać na nośniku CD – pliki w formacie pdf lub doc.

 

 • Opracowanie ekspertyz technicznych nośności mostów powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym m.in.:

 

– rozporządzenie MTiGM z dnia 20 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z późn. zm.),

– rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2016.124 z późn. zm.),

– PN-91/S-10042 „Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie”,

– PN-85/S-10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia”,

– PN-EN 206-1 „Beton. Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność”.

 

 • Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy.

 

 • Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

71.32.23.00-4 – usługi projektowania mostów,

71.32.70.00-6 – usługi projektowania konstrukcji nośnych.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

 

 45 dni od dnia zawarcia umowy

 

 

III. Kryteria oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
       z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

 1. Kryterium wyboru ofert – cena 100 %

Kryterium oznacza najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferent przedstawi
w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad:

 

 1. W zakresie kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

Ocena oferty za kryterium „CENA” – „C”

– oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.

– wartość punktowa badanej oferty „C”

C =   cena najniższa spośród badanych ofert    x 100

                        cena badanej oferty

 

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
 3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców do założenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

 

 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

 

 • Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej w formie zeskanowanego wypełnionego druku oferty – (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
 • Ofertę należy przesłać mailem na adres: lakomy@lubaczow.powiat.pl do dnia 12.03.2021 r.

 

 1. V. Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty składania ofert.

 

 1. Odrzucenie oferty złożonej w postępowaniu:

 

Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego – opisowi przedmiotu zamówienia.

 

VII. Istotne postanowienia umowy

 

 1. Umowa na opracowanie ekspertyz zawarta na podstawie jej projektu stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Umowa zawarta będzie w PLN na kwotę brutto.
 2. Wzór umowy nie podlega negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w projekcie umowy (załącznik stanowiący integralną część zapytania ofertowego).
 4. Wszelkie zmiany umowy zostaną dokonane w aneksach w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

VIII.   Osoby upoważnione do kontaktów:

Janusz Łakomy – Starostwo Powiatowe w Lubaczowie – tel. 016 632 87 22, e-mail: j.lakomy@lubaczow.powiat.pl

 1. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia swojej oferty na to zapytanie.
 2. Unieważnienie postępowania

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania i wyboru wykonawcy z uzasadnionych przyczyn.

 

 1. Załączniki do zapytania ofertowego:

 

 1. Zał. nr 1 – formularz oferty,
 2. Zał. nr 2 – projekt umowy.

 

 

1 marca obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych- niezłomnych żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy na naszym terenie stawiali także opór nacjonalistom ukraińskim z OUN- UPA i bronili miejscowej ludności . W ich upamiętnienie włączył się również Powiat Lubaczowski. (więcej…)