BADANIA ANKIETOWE NA POTRZEBY OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO DLA PARTNERSTWA „ROZTOCZE” NA LATA 2022–2030”

Powiat Lubaczowski tworzący wraz z Miastem Lubaczów, Gminą Lubaczów, Gminą Horyniec-Zdrój, Miastem i Gminą Narol oraz Miastem i Gminą Cieszanów Związek Powiatowo-Gminny „Ziemia Lubaczowska”, przystąpił do opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030. Będzie to dokument strategiczny określający potrzeby tego obszaru oraz cele rozwojowe i projekty niezbędne do realizacji w celu osiągnięcia wypracowanych założeń.Dokument ten umożliwia skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata  2021–2027. W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Lubaczowie oraz Przedstawiciele Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” przygotowują wstępne założenia i kierunki rozwoju, które stanowić będą punkt wyjścia i bazę dla opracowania strategii. W związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami, aktualnymi potrzebami oraz określenie Państwa opinii w zakresie dalszego kierunku rozwoju Partnerstwa Roztocze. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie zamieszczonej poniżej  ankiety.

 

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ – Partnerstwo ROZTOCZE (Miasto Lubaczów, Gmina Lubaczów, Gmina Horyniec-Zdrój, Miasto i Gmina Cieszanów, Miasto i Gmina Narol)

 

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 4 sierpnia br.

 

 Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, które przyczynią się do określenia kierunków rozwoju dla wskazanych powyżej obszarów.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH  OSOBOWYCH NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA ANKIETY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zależności od zakresu realizowanych spraw: Starosta Powiatu, Zarząd Powiatu lub Powiat Lubaczowski z siedzibą przy ul. Jasnej 1,
37-600 Lubaczów.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych można kontaktować się  z p. Justyną Ciechanowską na adres email: iod@lubaczow.powiat.pl.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu poznania Pana/Pani opinii na temat uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju Gminy Lubaczów, co jest niezbędne do przygotowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych innym odbiorcom.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przygotowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030. Po tym czasie dane zostaną usunięte.

Posiadają Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, usunięcia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Udział w formularzu zgłoszenia uwag jest dobrowolny.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym decyzjom, w tym również w formie profilowania.

Drukuj