Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

BADANIA ANKIETOWE NA POTRZEBY OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO DLA PARTNERSTWA „ROZTOCZE” NA LATA 2022–2030”

Powiat Lubaczowski tworzący wraz z Miastem Lubaczów, Gminą Lubaczów, Gminą Horyniec-Zdrój, Miastem i Gminą Narol oraz Miastem i Gminą Cieszanów Związek Powiatowo-Gminny „Ziemia Lubaczowska”, przystąpił do opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030. Będzie to dokument strategiczny określający potrzeby tego obszaru oraz cele rozwojowe i projekty niezbędne do realizacji w celu osiągnięcia wypracowanych założeń.Dokument ten umożliwia skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata  2021–2027. W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Lubaczowie oraz Przedstawiciele Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” przygotowują wstępne założenia i kierunki rozwoju, które stanowić będą punkt wyjścia i bazę dla opracowania strategii. W związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami, aktualnymi potrzebami oraz określenie Państwa opinii w zakresie dalszego kierunku rozwoju Partnerstwa Roztocze. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie zamieszczonej poniżej  ankiety.

 

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ – Partnerstwo ROZTOCZE (Miasto Lubaczów, Gmina Lubaczów, Gmina Horyniec-Zdrój, Miasto i Gmina Cieszanów, Miasto i Gmina Narol)

 

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 4 sierpnia br.

 

 Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, które przyczynią się do określenia kierunków rozwoju dla wskazanych powyżej obszarów.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH  OSOBOWYCH NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA ANKIETY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zależności od zakresu realizowanych spraw: Starosta Powiatu, Zarząd Powiatu lub Powiat Lubaczowski z siedzibą przy ul. Jasnej 1,
37-600 Lubaczów.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych można kontaktować się  z p. Justyną Ciechanowską na adres email: iod@lubaczow.powiat.pl.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu poznania Pana/Pani opinii na temat uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju Gminy Lubaczów, co jest niezbędne do przygotowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych innym odbiorcom.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przygotowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030. Po tym czasie dane zostaną usunięte.

Posiadają Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, usunięcia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Udział w formularzu zgłoszenia uwag jest dobrowolny.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym decyzjom, w tym również w formie profilowania.

Drukuj