Debata nad Raportem o stanie Powiatu Lubaczowskiego za rok 2019

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 920) oraz art.15 z ustawy z dnia 2 marca 2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ.U. 2020r.poz.374 z późn.zm.) Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Lubaczowskiego za rok 2019 będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu Lubaczowskiego w dniu 16 lipca 2020 r. o godz. 12:00

W debacie nad Raportem o stanie Powiatu Lubaczowskiego mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Lubaczowie I piętro, pok. 11.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy dopuszczani są do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Drukuj

Załączniki

Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf Raport o stanie Powiatu Lubaczowskiego za 2019 r. 4 MB 327
doc zgloszenie_uczestnictwa_w_debacie-1 75 KB 97