Drogowe inwestycje Powiatu Lubaczowskiego

Trwa przebudowa ciągu dróg powiatowych w Lubaczowie: nr 1683R ul. Nowa  oraz nr 1684R ul. Konopnickiej, realizowana wspólnie z gminą miejską Lubaczów.  Zadanie zostało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 1.882.685,00 zł, a jego realizacja potrwa do 31.11.2021 roku. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie przebudowy ciągu dróg powiatowych w Lubaczowie: nr 1683R ul. Nowa oraz nr 1684R ul. Konopnickiej,  o łącznej długości 894 mb., w tym przebudowę chodników o łącznej długości 1696 mb. W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące prace:

 • roboty rozbiórkowe kanalizacji deszczowej, ciągów pieszych wraz z zjazdami oraz zatok postojowych w ciągu dróg: nr 1683R ul. Nowa i nr 1684R ul. Konopnickiej;
 • roboty ziemne: wykopy, rozkopy kanalizacji, zdjęcie humusu, wykonanie koryt pod ciągi piesze i zjazdy, zatoki postojowe oraz wykonanie pasów zieleni w ciągu dróg:
  nr 1683R ul. Nowa i nr 1684R ul. Konopnickiej;
 • przebudowa sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami o średnicy fi 400 – 1000 mm, ze studniami rewizyjnymi fi 1000 mm oraz studzienkami deszczowymi z kratkami ściekowymi fi 500 mm wraz z przyłączami fi 100 – 200 mm w ciągu dróg: nr 1683R
  Nowa i nr 1684R ul. Konopnickiej;
 • przebudowa ciągów pieszych wzdłuż w/w ulic i dróg – wykonanie chodników dla pieszych wraz z zjazdami z drobnowymiarowych elementów – kostki brukowej betonowej, z ustawieniem krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem oraz ustawienie obrzeży chodnikowych;
 • budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej o nawierzchni z masy asfaltowej wzdłuż lewej strony drogi nr 1683R ul. Nowa w km 0+020 – 0+340 oraz drogi nr 1684R
  Konopnickiej w km 0+003 – 0+403;
 • budowa nowych i przebudowa nawierzchni istniejących zatok postojowych  z bitumicznej na nawierzchnię z elementów drobnowymiarowych tj. z kostki brukowej betonowej oraz budowę nowych zatok postojowych z kostki brukowej betonowej  w ciągu dróg: nr 1683R ul. Nowa i  nr 1684R ul. Konopnickiej;
 • przebudowa 3 skrzyżowań w obrębie ul. Nowej tj. skrzyżowania z drogą gminną  nr 104946R ul. Władysława Łokietka, skrzyżowania z drogami gminnymi nr 104944R ul. Bolesława Chrobrego i nr 104947R ul. Wojska Polskiego oraz skrzyżowania z drogą powiatową nr 1684R ul. Konopnickiej;
 • przebudowa 4 skrzyżowań w obrębie ul. Konopnickiej tj. skrzyżowania z drogą gminną nr 104938R ul. Bohaterów Wrześcia 1938 r., skrzyżowania z drogą gminną nr 104936R ul. gen. Józefa Kustronia i drogą wewnętrzną ul. Władysława Jagiełły oraz skrzyżowania z drogą wewnętrzną Osiedle Unii Lubelskiej;
 • frezowanie i oczyszczenie istniejących nawierzchni bitumicznych w ciągu dróg: nr 1683R ul. Nowa i nr 1684R ul. Konopnickiej;
 • profilowanie mieszanką mineralno-bitumiczną w ciągu dróg: nr 1683R ul. Nowa  i nr 1684R ul. Konopnickiej;
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ciągu dróg: nr 1683R ul. Nowa i nr 1684R ul. Konopnickiej;
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ciągu dróg: nr 1683R Nowa i nr 1684R ul. Konopnickiej.

Termin realizacji inwestycji wg z Wykonawcą: 31.07.2020 r. – 30.11.2021 r.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych: 1.882.685,00 zł

Środki Powiatu Lubaczowskiego: 627.561,96 zł.

Środki Gminy Miejskiej Lubaczów: 866.642,59 zł. (w tym 239.080,63 zł. koszty niekwalifikowane związane z przebudową kanalizacji sanitarnej ul. Konopnickiej w Lubaczowie – Etap I)

Całkowita wartość inwestycji: 3.376.889,55 zł

Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych dla Powiatu Lubaczowskiego udało się również w br. rozpocząć zadanie pod nazwą Przebudowa mostu na rzece Szkło w ciągu drogi powiatowej nr 1698R Kobylnica Ruska – Budzyń – Korczowa w miejscowości Budzyń w km 5+587”.

Przebudowa mostu przewiduje: wykonanie nowego ustroju mostu przy wykorzystaniu konstrukcji stalowej obiektu oraz adaptację i wzmocnienie podpór istniejących, za wyjątkiem tymczasowego przyczółka od strony Budzynia, który zostanie wymieniony na nowy; wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, wykonanie wyposażenia obiektu (montaż stalowych barieroporęczy), adaptację i remont dojazdów do mostu oraz remont koryta rzeki. Po wykonaniu przebudowy mostu obiekt posiadał będzie nośność klasy „B” wg PN-85/S/10030 tj. 40 t.

Termin realizacji inwestycji wg z Wykonawcą: 27.08.2020 r. – 27.08.2021 r.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych: 1.813.457,00 zł

Całkowita wartość inwestycji wraz z wydatkami niekwalifikowanymi: 3.022.429,37 zł

 

Trwa również „Przebudowa ciągu dróg powiatowych w Lubaczowie: Nr 1684R ul. Konopnickiej  w km 0+591 – 0+706, ul. Mickiewicza w km 0+000 – 0+506 oraz nr 1685R ul. Krasińskiego w km 0+000 – 0+259”

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie przebudowy ciągu dróg powiatowych w Lubaczowie: nr 1684R ul. Konopnickiej, ul. Mickiewicza  oraz nr 1685R ul. Krasińskiego, o  łącznej długości 880 m.b., w tym przebudowa chodników o łącznej długości 1397 m.b.

Inwestycja obejmuje wykonanie następujących robót:

 • roboty rozbiórkowe kanalizacji deszczowej, ciągów pieszych wraz z zjazdami oraz zatok postojowych w ciągu dróg: nr 1684R ul. Konopnickiej, nr 1684R ul. Mickiewicza
  oraz nr 1685R ul. Krasińskiego;
 • roboty ziemne: wykopy, rozkopy kanalizacji, zdjęcie humusu, wykonanie koryt pod ciągi piesze i zjazdy, zatoki postojowe oraz wykonanie pasów zieleni w ciągu dróg:
  nr 1684R ul. Konopnickiej, nr 1684R ul. Mickiewicza oraz nr 1685R ul. Krasińskiego;
 • przebudowę sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami o średnicy fi 400 – 1000 mm, ze studniami rewizyjnymi fi 1000 mm oraz studzienkami deszczowymi z kratkami ściekowymi fi 500 mm wraz z przyłączami fi 100 – 200 mm w ciągu dróg: nr 1684R Konopnickiej oraz nr 1684R ul. Mickiewicza;
 • przebudowę ciągów pieszych wzdłuż w/w ulic i dróg – wykonanie chodników dla pieszych wraz z zjazdami z drobnowymiarowych elementów – kostki brukowej betonowej oraz wyjątkowo w ciągu drogi nr 1684R ul. Konopnickiej w km 0+594 – 0+699 z kostki granitowej, z ustawieniem krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem oraz ustawienie obrzeży chodnikowych;
 • budowę nowych i przebudowę nawierzchni istniejących zatok postojowych z bitumicznej na nawierzchnię z elementów drobnowymiarowych tj. z kostki brukowej betonowej oraz budowę nowych zatok postojowych z kostki brukowej betonowej w ciągu dróg: nr 1684R ul. Konopnickiej oraz nr 1684R ul. Mickiewicza;
 • przebudowę 1 skrzyżowania w obrębie ul. Konopnickiej tj. skrzyżowania z drogą powiatową nr 1684R – ul. Mickiewicza;
 • przebudowę 3 skrzyżowań w obrębie ul. Mickiewicza tj. skrzyżowania z drogą gminną nr 104923R ul. Józefa Piłsudskiego, skrzyżowania z drogą powiatową nr 1685R
  Krasińskiego oraz skrzyżowania z drogą wewnętrzną – ul. Ks. Gwoździa;
 • przebudowę 1 skrzyżowania w obrębie ul. Krasińskiego tj. skrzyżowania z drogą gminną nr 104915R – ul. Mikołaja Kopernika w Lubaczowie;
 • frezowanie i oczyszczenie istniejących nawierzchni bitumicznych w ciągu dróg: nr 1684R ul. Konopnickiej, nr 1684R ul. Mickiewicza oraz nr 1685R ul. Krasińskiego;
 • profilowanie mieszanką mineralno-bitumiczną w ciągu dróg: nr 1684R ul. Konopnickiej, nr 1684R ul. Mickiewicza oraz nr 1685R ul. Krasińskiego;
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ciągu dróg: nr 1684R Konopnickiej, nr 1684R ul. Mickiewicza oraz nr 1685R ul. Krasińskiego;
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ciągu dróg: nr 1684R   Konopnickiej, nr 1684R ul. Mickiewicza oraz nr 1685R ul. Krasińskiego.

Termin realizacji inwestycji wg umowy z Wykonawcą: 23.09.2020 r. – 23.09.2021 r.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych: 1.572.790,00 zł

Środki Powiatu Lubaczowskiego: 524.263,59 zł.

Środki Gminy Miejskiej Lubaczów: 691.176,15 zł. (w tym 166.912,56 zł. koszty niekwalifikowane związane z przebudową kanalizacji sanitarnej ul. Konopnickiej w Lubaczowie – Etap II i rozbudową sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Baziaka – Kopernika w Lubaczowie)

Całkowita wartość inwestycji wraz z wydatkami niekwalifikowanymi: 2.788.229,74 zł

 

Zakończyła się już natomiast rozpoczęta w czerwcu 2019 roku „Przebudowa drogi powiatowej w Lubaczowie nr 1686R (ul. Słowackiego) w km 0+070 – 0+786”. Zadanie zrealizowane zostało w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Koszt realizacji wyniósł:  3.910.274,49  zł, w tym:

 • Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.939.762,00zł.
 • Gmina Miejska Lubaczów – 985.256,24 zł
 • Powiat Lubaczowski – 985.256,25 zł

Wydatki poniesione w 2019 roku to 1.939.762,00zł.

Przedmiotowe zdanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej nr 1686R na odcinku ponad 700 m. Przed przebudową droga posiadała nawierzchnię bitumiczną z licznymi ubytkami, spękaniami i wybojami. Kanalizacja deszczowa odwadniająca całość drogi była w bardzo w złym stanie technicznym i nie spełniała swojej funkcji już przy niewielkich opadach deszczu..

Zadanie obejmowało przebudowę następujących elementów drogi:

 • Wzmocnienie istniejącej konstrukcji do nośności 100 kN/oś wraz z nową warstwą ścieralną z betonu asfaltowego.
 • Zwężenie pasów ruchu pojazdów do normatywnych dla klasy Z tj. do 3,25m szerokości pasa ruchu, pozostałe 1,5 m każdego pasa ruchu od strony chodnika przeznaczono
  na pas ruchu rowerów oddzielony linią poziomą segregacyjną.
 •  Normatywne zatoki autobusowe po stronie prawej oraz po stronie lewej  (2szt.).
 • Przebudowa skrzyżowań (2 szt.) z ulicą Krasińskiego  i ul. Kopernika poprzez poszerzenie do normatywnych promieni wyokrągleń.
 • Budowę zatok postojowych do parkowania przy zewnętrznej krawędzi pasa ruchu rowerowego po stronach prawej i lewej odcinkami o łącznej długości 427 mb.
 • Chodniki z kostki brukowej betonowej o szerokości od 2 m do 3,20m na całej długości jezdni po stronie lewej i prawej przy krawędzi jezdni.
 • Przebudowę istniejącego systemu kanalizacji deszczowej bez zmiany średnic (wymiana rur kanału, wymiana studni rewizyjnych, wymiana przykanalików i wpustów ściekowych).

Po wykonaniu przebudowy wprowadzona została nowa stała organizacja ruchu, którą m.in. wprowadzono oznakowanie pasów rowerowych oraz oznakowanie zatok autobusowych i postojowych. Ponadto przebudowane zostało oznakowanie istniejącego przejścia dla pieszych znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 2 w km 0+271,5 na aktywną sygnalizację ostrzegawczą zasilaną z panela fotowoltaicznego.

IB

Drukuj