Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

II Międzynarodowa Konferencja Gospodarcza, Ziemia Lubaczowska – 13-14 czerwca 2023 r.

Wydarzenie jest drugą edycją ubiegłorocznej konferencji gospodarczej „Potencjał gospodarczy pogranicza polsko-ukraińskiego w powiatach lubaczowskim i jaworowskim”, która odbyła się w dniu 1 września 2022r. w Lubaczowie. Podczas tego wydarzenia samorządowcy z Ukrainy i Polski rozmawiali o potencjale gospodarczym Jaworowa i Gminy Lubaczów, a także o potrzebach inwestycji w infrastrukturę kolejową jako gwarancji wzrostu gospodarczego. Efektem spotkania było podpisanie przez jego uczestników stanowiska, w którym zadeklarowali m.in. wzajemną pomoc i wolę współpracy na rzecz wspólnego budowania oraz rozwoju społeczno-gospodarczego regionów przygranicznych Polski i Ukrainy.

Druga edycja konferencji w bieżącym roku stanowi kontynuację dotychczasowych działań. Program konferencji przygotowany został z myślą o realnych potrzebach przedsiębiorców oraz o ich przyszłości. Przedsiębiorcy działający w sektorze MŚP stanowią fundament gospodarki. Na co dzień mierzą się z wyzwaniami związanymi z budowaniem konkurencyjności. W natłoku zadań często brak im czasu na nowe kontakty. Dotyczy to głównie firm lokalnych. Konferencja będzie okazją do nawiązania kontaktów i zdobycia wiedzy o możliwościach rozwoju i dostępnym wsparciu.
Istotne w obliczu konfliktu zbrojnego jest także doskonalenie dialogu z partnerami międzynarodowymi, w tym z Ukrainy z terenów przygranicznych oraz rozwiązania ułatwiające zakładanie relokowanych przedsiębiorstw.

Wydarzenie będzie oknem możliwości w obszarze dostępności terenów inwestycyjnych oraz instrumentów finansowych z Polski i UE.
Na początku konferencji przedstawiony zostanie potencjał Ziemi Lubaczowskiej, w tym już istniejące tereny inwestycyjne oraz plany na uzbrojenie kolejnych działek np. w ramach MOF Lubaczów, który tworzą gminy: miejska Lubaczów, wiejska Lubaczów i Horyniec-Zdrój (tworzona obecnie strategia dla MOFu zakłada takie przedsięwzięcia). Bardzo istotnym z punktu widzenia gospodarczego jest transport. Stąd nierozerwalnym tematem spotkania będzie także linia kolejowa 101, której modernizacja i rozbudowa stanowić winna podstawę dla przedsiębiorców w lokowaniu działalności na wspomnianych powyżej terenach inwestycyjnych. I tak po przedstawieniu potencjału gospodarczego i planach rozwoju kolejno uczestnicy konferencji (MŚP) będą mieli możliwość zapoznania się z dostępnym wsparciem ze strony rządu, samorządu województwa podkarpackiego (FEP) oraz samorządów lokalnych.

W trakcie pierwszego dnia wydarzenia porozmawiamy także o problemach, potrzebach, potencjale i możliwościach kooperacji MŚP. Będzie to czas na wypowiedzi przedsiębiorców/uczestników konferencji zarówno z Polski, Ukrainy jak i Niemiec.

Bardzo istotny punkt to także spotkania B2B – dzięki bezpośredniemu kontaktowi pomiędzy przedsiębiorcami ich produkty i usługi przestają być anonimowe na rynku, sami będą mogli opowiedzieć więcej o swojej marce, nawiązać kontakty, wymienić się doświadczeniami i możliwościami kooperacji.
Drugi dzień konferencji poświęcony zostanie współpracy transgranicznej, a efektem spotkania będzie podpisanie „Deklaracji o wspieraniu MŚP z terenu pogranicza Polsko – Ukraińskiego”.

Planowane efekty:
– prezentacja potencjału gospodarczego Ziemi Lubaczowskiej i możliwości rozwoju,
– dostarczenie informacji dla MŚP w zakresie perspektyw dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego Ziemi Lubaczowskiej, w tym możliwości rozwoju firm w oparciu o dostępne i planowane tereny inwestycyjne oraz wsparcie finansowe ze strony rządu oraz samorządów: województwa podkarpackiego i lokalnych,
– kształtowanie kierunków rozwoju Ziemi Lubaczowskiej poprzez kreowanie spójnej (samorządu i MŚP) wizji obszaru atrakcyjnego społecznie i gospodarczo,
– uwypuklenie roli MŚP jako kreatora rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru,
– wymiana doświadczeń wynikających z praktyki gospodarczej,
– spotkania B2B – możliwość odbycia spotkań z potencjalnymi partnerami biznesowymi oraz przedstawicielami organizacji wsparcia biznesu i administracji rządowej/samorządowej,
– zacieśnianie współpracy transgranicznej pomiędzy samorządami na rzecz wspierania MŚP z terenu pogranicza Polsko – Ukraińskiego zwieńczone podpisaniem „Deklaracji o wspieraniu MŚP z terenu pogranicza Polsko – Ukraińskiego”.

1. Agenda

2. Nabór uczestników

Zapraszamy MŚP do udziału w wydarzeniu. Nabór prowadzony jest za pomocą formularza zgłoszeniowego tutaj.

Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca 2023 r.

W razie pytań prosimy o kontakt :

Dariusz Michalik, Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, tel. 603 375 231 lub  powiatlubaczowski@gmail.com

3. Miejsce konferencji:

13.06.2023 – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Dębowy Dwór, Ruda Różaniecka 301, 37-613 Ruda Różaniecka

14.06.2023 – Kresowa Osada, Basznia Dolna, ul. Kolejowa 16, 37-621 Basznia Dolna

4. Relacje z konferencji

Drukuj