Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu dokumentu: Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030

W dniach 14.03–18.04.2023 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030. Konsultacje miały na celu zapoznanie grupy docelowej z projektem dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu. Konsultacje niniejszej Strategii zostały przeprowadzone na zasadach określonych w art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr XVI/59/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” z dnia 19 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030 podlegał konsultacjom:

 1. z mieszkańcami gminy,
 2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gmin Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska”, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
 3. z sąsiednimi gminami i ich związkami,
 4. z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Dodatkowo, Partnerstwo Roztocze włączyło w proces konsultacji społecznych następujące podmioty:

 1. Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”;
 2. Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”.

Do podmiotów wskazanych w pkt. 3–6 wysłane zostały pisma informujące o konsultacjach.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 14.03.2023 r. do dnia 18.04.2023 r. w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełniony czytelnie formularz można było dostarczyć:
  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: starostwo@lubaczow.powiat.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju Partnerstwa Roztocze”;
  2. drogą korespondencyjną na adres Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju Partnerstwa Roztocze”;
  3. bezpośrednio do budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, w godzinach pracy Starostwa.
 2. Spotkania otwartego, umożliwiającego omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Spotkanie odbyło się w dniu 04.04.2023 r. o godz. 17:00. Dla osób, które nie mogły osobiście uczestniczyć w spotkaniu konsultacyjnym zapewniono możliwość udziału za pośrednictwem platformy internetowej. Podczas spotkania przedstawiono główne założenia programowe i wdrożeniowe dokumentu tj. wizja, misja, cele strategiczne wraz z odpowiadającymi im działaniami, a także zakres rzeczowy projektów strategicznych, które planowane są do realizacji przez Partnerów. Przedstawione zostały również założenia przestrzenno-funkcjonalne, w tym model funkcjonalno-przestrzenny.
 3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w godzinach pracy Starostwa.

Informację o konsultacjach społecznych ww. projektu dokumentu, zamieszczono w następujących formach:

 • na stronie internetowej starostwa (pl);
 • na stronie podmiotowej starostwa w Biuletynie Informacji Publicznej (powiatlubaczowski.pl).

Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030, dostępne były od 14.03.2023 r.:

 • w wersji papierowej w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów;
 • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (pl) oraz na stronie podmiotowej starostwa w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.powiatlubaczowski.pl).

 

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne wypełnione formularze uwag, wpłynęło natomiast 1 pismo w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030 od Dyrektora RZGW w Rzeszowie.

Drukuj

Załączniki

Plik Wielkość pliku Pobrania
pdf Załącznik nr 1 66 KB 44