KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2021 ROKU

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 roku podlegają:

1. Mężczyźni urodzeni w 2002 roku;
2. Mężczyźni urodzeni w latach 1997 – 2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. Osoby urodzone w latach 2000 – 2001, które:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  1. Kobiety urodzone w latach 1997 – 2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2017 poz. 944)
    5. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu


Powiatowa Komisja Lekarska w Lubaczowie z siedzibą w Lubaczowie w budynku Domu Dziennej Opieki przy ul. Kościuszki 2, obejmująca zasięgiem działania powiat lubaczowski, tj. miasto Lubaczów, miasta i gminy: Cieszanów, Narol, Oleszyce, gminy: Horyniec Zdrój, Lubaczów, Stary Dzików, Wielkie Oczy. Termin: od 30 sierpnia do 17 września 2021 r..

Drukuj