Narada Techniczno-Gospodarcza

Uprzejmie informuję, że na podstawie § 5 pkt 14 Statutu Powiatu Lubaczowskiego ustalonego uchwałą Nr XX/185/2000 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 listopada 2000 r. (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2010 r. Nr 68, poz. 1330 z późn. zm.), w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 2129 z późn. zm.), zwołuję w dniu 12 grudnia 2018 r. Naradę Techniczno- Gospodarczą, dotyczącą sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Narol, Gminy Cieszanów, Gminy Horyniec-Zdrój, Gminy Oleszyce, Gminy Stary Dzików.

Miejsce posiedzenia – siedziba Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, sala narad nr 13 (I piętro), początek posiedzenia godz. 1100.

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie realizuje zadanie dotyczące sporządzenia Uproszczonych Planów Urządzania Lasu z udziałem środków Funduszu Leśnego, w oparciu
o umowę dofinansowania zawartą z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe- Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych.

Przedmiotem Narady Techniczno Gospodarczej (NTG) będzie uszczegółowienie wytycznych do wykonania projektów uproszczonych planów urządzania lasu (upul),
a w szczególności: zakres opracowania oraz forma opracowania, zasady podziału powierzchniowego, data przyjęcia stanu ewidencyjnego. Ponadto zostaną przyjęte końcowe ustalenia dotyczące typów drzewostanów (TD) oraz sposoby regulacji, wieków rębności, sposobu wyliczenia rozmiaru użytkowania rębnego i przedrębnego, planowania hodowlanego, przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania projektu planu na środowisko. Dodatkowo zostanie zaproponowany sposób planowania zadań z zakresu powszechnej ochrony lasu, zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów oraz formy opracowania projektów.

Posiedzenie ma charakter otwarty, w obradach może uczestniczyć każdy zainteresowany sposobem prowadzenia gospodarki leśnej w lasach będących przedmiotem prac urządzeniowych.

Informacja o terminie i miejscu posiedzenia NTG została ogłoszona na BIP Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (zakładka: XV Ogłoszenia pozostałe), tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubaczowie przy ul. Jasnej 1, tablicach ogłoszeń w siedzibach Gmin, na terenie których opracowywane są uproszczone plany urządzania lasu.

Proszę o potwierdzenie udziału w naradzie do dnia 7 grudnia br.

STAROSTA
mgr Zenon Swatek

Drukuj