Ogłoszenie o zamówieniu — Roboty budowlane — „Przebudowa drogi powiatowej nr 1642R Dębiny – Łukawica w km 0+622 – 3+800”