Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane – Przebudowa drogi powiatowej nr 1650R Stary Dzików – PGR Stary Dzików w km 0+000 – 2+131 wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej

ABR.272.6.2021                                                                     Lubaczów, dn. 07.06.2021 r.

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1650R Stary Dzików – PGR Stary Dzików w km 0+000 – 2+131 wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej”

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiat Lubaczowski udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści SWZ. Udzielone odpowiedzi zgodnie z  art. 286 ust 1 ustawy należy traktować jako zmianę treści SWZ.  

Pytanie nr 1: Prosimy o podanie jakiego koloru ma być kostka brukowa gr.6 cm na chodnikach i kostka brukowa gr. 8 cm na zjazdach?

Odpowiedź Zamawiającego: Chodniki – kostka brukowa wibroprasowana 75% szara, 25% kolorowa (czerwona). Zjazdy – kostka brukowa wibroprasowana szara.

Pytanie nr 2: Prosimy o załączenie tabeli  wyrównań mieszanką mineralno-bitumiczną.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia o Tabelę wyrównania mieszanką mineralną asfaltową AC16W istniejącej nawierzchni.

Pytanie nr 3: Proszę o doprecyzowanie jaka ma być grubość podbudowy z kruszywa łamanego pod ciąg pieszo-rowerowy, ponieważ w przedmiarze w poz.71 i w zestawieniu jest podana grubość 10 cm, natomiast na przekrojach jest 15 cm.

Odpowiedź Zamawiającego: Właściwa grubość podbudowy z kruszywa łamanego pod ciąg pieszo rowerowy wynosi 10 cm.

Pytanie nr 4: Czy zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej na ciągu pieszo-rowerowym z betonu asfaltowego AC8S zgodnie z WT-2. 2014 oraz prosimy o podanie grubości warstwy, ponieważ w przedmiarze i w zestawieniu jest grubość 5 cm, a na przekrojach 6 cm.

Odpowiedź Zamawiającego: Dokumentacja przewiduje wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z asfaltu lanego grubości 5 cm. Zamawiający uzupełnia dokumentację
o brakującą specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych D.05.03.07a „Nawierzchnia z asfaltu lanego”.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zamienne w postaci warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S KR1-2 zgodnie z WT-2 2014.

 

Pytanie nr 5: Prosimy o podanie na czym mają być ustawione obrzeża, ponieważ poz.72 i 73 przedmiaru podają, że na podsypce piaskowej, natomiast przekroje, że na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

Odpowiedź Zamawiającego: Obrzeża betonowe stanowiące obramowanie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych należy ustawiać na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

 

Pytanie nr 6: W poz. 84 przedmiaru jest nawierzchnia na zjazdach o gr.4 cm, a w opisie gr. 5 cm. Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź Zamawiającego: Właściwa grubość warstwy ścieralnej zjazdów indywidualnych wynosi 5 cm (dotyczy części nawierzchni zjazdu poza nawierzchnią ciągu pieszo-rowerowego).

 

 

Drukuj