Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy – Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych dla ZS w Lubaczowie oraz LO w Lubaczowie w ramach projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego” Zadania 1 – 3

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 29.080,51 PLN,

w tym:

Zadanie (część) nr 1 – 4.596,51 PLN

Zadanie (część) nr 2 – 13.284,00 PLN

Zadanie (część) nr 3 – 11.200,00 PLN

Drukuj