Ogłoszenie o zamówieniu — Roboty budowlane — Wykonanie w systemie zaprojektuj – wybuduj dokumentacji projektowej i robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1649R Granica Województwa – Moszczanica – Cewków”

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 4.950.000,00 zł.

Drukuj