Powiat Lubaczowski będzie współpracował z UMCS w Lublinie

28. listopada podczas Sesji Rady Powiatu  w Lubaczowie, będzie miało miejsce uroczyste podpisanie “Porozumienia o współpracy na rzecz wzmocnienia spójności oraz zrównoważonego rozwoju” między Powiatem Tomaszowskim a Powiatem Lubaczowskim oraz porozumienia o współpracy pomiędzy Instytutem Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie a Powiatem Lubaczowskim.

Porozumienie między powiatami będzie określało zasady współpracy na rzecz budowy spójności gospodarczej, społecznej, turystycznej i przestrzennej obu powiatów.  Samorządy zobowiążą się m.in. do wspólnych działań na rzecz rozwoju społeczno- gospodarczego, sprzyjającego budowaniu tożsamości kulturowej regionu w obszarze TRB Roztocze, partnerstwa przy przygotowaniu i wdrożeniu inicjatywy Geopark “Kamienny Las na Roztoczu” czy wspólnych działań, mających na celu wykreowanie markowego produktu turystycznego Roztocza.

Celem porozumienia, które zostanie zawarte między UMCS w Lublinie a Powiatem Lubaczowskim,  jest z kolei nadanie ram współpracy w obszarze m.in. wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz edukacyjnych, w szczególności w zakresie geoturtystyki kulturowej  oraz innej współpracy naukowej w zakresie gospodarki przestrzennej i geografii społeczno- ekonomicznej.

Powyższe inicjatywy Powiatu Lubaczowskiego wpisują się w strategię promocji marki “Roztocze” oraz są działaniami na rzecz wykorzystania istniejących zasobów endogenicznych subregionu Roztocza Wschodniego dla rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu.

 

Iwona Buczko

 

 

 

Drukuj