ZAPYTANIE OFERTOWE – „Pełnienie funkcji audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie”

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843)

 

Powiat Lubaczowski zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Pełnienie funkcji audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 • Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 • Obowiązki audytora wewnętrznego:
 1. Sporządzenie planu audytu wewnętrznego na rok 2020 w porozumienie ze Starostą,
 2. Wykonanie prac związanych z przygotowaniem rocznego planu audytu wewnętrznego,
 3. Prowadzenie audytu w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie oraz w jednostkach organizacyjnych,
 4. Analiza obszarów ryzyka w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Lubaczowie oraz jednostek organizacyjnych,
 5. Opracowanie programów zadań audytowych,
 6. Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów,
 7. Monitorowanie realizacji zaleceń z przeprowadzonych audytów,
 8. Sporządzanie sprawozdań i informacji z realizacji planu audytu i przeprowadzonych zadań oraz prowadzenie akt stałych i bieżących audytu.
 • Ilość zadań audytowych do przeprowadzenia w 2020 roku – 4
 • Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79212200-5 – Usługi audytu wewnętrznego.

II. Termin realizacji zamówienia: Od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

III. Kryteria oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Kryterium wyboru ofert – cena 100 %

Kryterium oznacza najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferent przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad:

a) W zakresie kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Ocena oferty za kryterium „CENA” – „C”

– oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.

– wartość punktowa badanej oferty „C”

 

C =   cena najniższa spośród badanych ofert    x 100

                        cena badanej oferty

b) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów.

c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

d) Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców do założenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, oznaczonej w sposób następujący:

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

<POWIAT LUBACZOWSKI

ul. Jasna 1 , 37 – 600 Lubaczów>

oferta w < ZAPYTANIU OFERTOWYM >na

< Pełnienie funkcji audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie  >

<nie otwierać przed: 27-11-2019 r. GODZ. 10:30>

 

 • Oferty można składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie w terminie do dnia 2019-11-27 do godziny 10:00.
 • Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona.
 • Oferty zostaną otwarte w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, pok. nr 15 I piętro, w dniu 2019-11-27 o godz. 10:30.
 • Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

V. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty składania ofert.

 VI. Odrzucenie oferty złożonej w postępowaniu:

Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego – opisowi przedmiotu zamówienia.

VII. Istotne postanowienia umowy

 1. Umowa zostanie zawarta na podstawie jej projektu stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Umowa zawarta będzie w PLN na kwotę brutto.
 2. Wzór umowy nie podlega negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę.

VIII.    Osoby upoważnione do kontaktów:

Władysław Szyk – Sekretarz
tel.: 16 632-87-07,

IX. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia swojej oferty na to zapytanie.

X. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru wykonawcy z uzasadnionych przyczyn.

 

 

Zapytanie ofertowe – audyt wewnętrzny

Zał. nr 1_formularz_ofertowy

Zał. nr 2 Projekt umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze oferty

Drukuj