Powiatowy Urząd Pracy ma pieniądze dla rozpoczynających działalność gospodarczą

Od 23 września będzie można składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie wnioski o dofinansowanie w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej w ramach programu “Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim (IV)”.  Dotację w wysokości 20 tys. zł otrzyma 8 osób.

Z wnioskiem mogą wystąpić osoby bezrobotne (kobiety i mężczyźni), zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie w wieku 18 – 29 lat (osoby, które wg daty urodzenia nie ukończyły 30 roku życia),* planujące podjąć działalność gospodarczą podlegającą obowiązkowi wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z adresem stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej w powiecie lubaczowskim kwalifikujące się do kategorii NEET tj.:
-nie pracują,
-nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
-nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, ani nie brali też udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni poprzedzających dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim (IV)”

*Uwaga. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby bezrobotne do 25 roku życia, które posiadają status osoby bezrobotnej powyżej 4 miesięcy od dnia ostatniej rejestracji.
Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, wspiera osoby z niepełnosprawnościami, które wyrażą chęć udziału w projekcie

UWAGA! Na dzień złożenia wniosku dofinansowanie musi być przewidziane w indywidualnym planie działania (IPD).

Termin przyjmowania wniosków mija 27. września.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PUP w załączniku.

komunikat_nabor_dotacje_POWER CAZ.631.1.3.2019_strona

Drukuj