Trwa przebudowa ulicy Mickiewicza oraz Krasińskiego

Rozpoczęły się prace przy przebudowie dróg powiatowych w Lubaczowie: ulicy Mickiewicza oraz ulicy Krasińskiego. Zadanie realizowane przez Powiat Lubaczowski wraz z Gminą Miejską Lubaczów otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.572.790,00 zł.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie przebudowy ciągu dróg powiatowych w Lubaczowie: nr 1684R ul. Konopnickiej, ul. Mickiewicza  oraz nr 1685R ul. Krasińskiego, o  łącznej długości 880 m.b., w tym przebudowa chodników o łącznej długości 1397 m.b.

Inwestycja obejmuje wykonanie następujących robót:

 • roboty rozbiórkowe kanalizacji deszczowej, ciągów pieszych wraz z zjazdami oraz zatok postojowych w ciągu dróg: nr 1684R ul. Konopnickiej, nr 1684R ul. Mickiewicza
  oraz nr 1685R ul. Krasińskiego;
 • roboty ziemne: wykopy, rozkopy kanalizacji, zdjęcie humusu, wykonanie koryt pod ciągi piesze i zjazdy, zatoki postojowe oraz wykonanie pasów zieleni w ciągu dróg:
  nr 1684R ul. Konopnickiej, nr 1684R ul. Mickiewicza oraz nr 1685R ul. Krasińskiego;
 • przebudowę sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami o średnicy fi 400 – 1000 mm, ze studniami rewizyjnymi fi 1000 mm oraz studzienkami deszczowymi z kratkami ściekowymi fi 500 mm wraz z przyłączami fi 100 – 200 mm w ciągu dróg: nr 1684R Konopnickiej oraz nr 1684R ul. Mickiewicza;
 • przebudowę ciągów pieszych wzdłuż w/w ulic i dróg – wykonanie chodników dla pieszych wraz z zjazdami z drobnowymiarowych elementów – kostki brukowej betonowej oraz wyjątkowo w ciągu drogi nr 1684R ul. Konopnickiej w km 0+594 – 0+699 z kostki granitowej, z ustawieniem krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem oraz ustawienie obrzeży chodnikowych;
 • budowę nowych i przebudowę nawierzchni istniejących zatok postojowych z bitumicznej na nawierzchnię z elementów drobnowymiarowych tj. z kostki brukowej betonowej oraz budowę nowych zatok postojowych z kostki brukowej betonowej w ciągu dróg: nr 1684R ul. Konopnickiej oraz nr 1684R ul. Mickiewicza;
 • przebudowę 1 skrzyżowania w obrębie ul. Konopnickiej tj. skrzyżowania z drogą powiatową nr 1684R – ul. Mickiewicza;
 • przebudowę 3 skrzyżowań w obrębie ul. Mickiewicza tj. skrzyżowania z drogą gminną nr 104923R ul. Józefa Piłsudskiego, skrzyżowania z drogą powiatową nr 1685R
  Krasińskiego oraz skrzyżowania z drogą wewnętrzną – ul. Ks. Gwoździa;
 • przebudowę 1 skrzyżowania w obrębie ul. Krasińskiego tj. skrzyżowania z drogą gminną nr 104915R – ul. Mikołaja Kopernika w Lubaczowie;
 • frezowanie i oczyszczenie istniejących nawierzchni bitumicznych w ciągu dróg: nr 1684R ul. Konopnickiej, nr 1684R ul. Mickiewicza oraz nr 1685R ul. Krasińskiego;
 • profilowanie mieszanką mineralno-bitumiczną w ciągu dróg: nr 1684R ul. Konopnickiej, nr 1684R ul. Mickiewicza oraz nr 1685R ul. Krasińskiego;
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ciągu dróg: nr 1684R Konopnickiej, nr 1684R ul. Mickiewicza oraz nr 1685R ul. Krasińskiego;
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ciągu dróg: nr 1684R   Konopnickiej, nr 1684R ul. Mickiewicza oraz nr 1685R ul. Krasińskiego.

Termin realizacji inwestycji wg umowy z Wykonawcą: 23.09.2020 r. – 23.09.2021 r.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych: 1.572.790,00 zł

Środki Powiatu Lubaczowskiego: 524.263,59 zł.

Środki Gminy Miejskiej Lubaczów: 691.176,15 zł. (w tym 166.912,56 zł. koszty niekwalifikowane związane z przebudową kanalizacji sanitarnej ul. Konopnickiej w Lubaczowie – Etap II i rozbudową sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Baziaka – Kopernika w Lubaczowie)

Całkowita wartość inwestycji wraz z wydatkami niekwalifikowanymi: 2.788.229,74 zł

 

ul. Mickiewicza

 

ul. Krasińskiego
Drukuj