Wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Lubaczów

Zarząd Powiatu w Lubaczowie

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990) – podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Lubaczów, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, z przeznaczeniem dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa pomnika Gen. Stanisława Dąbka wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz utwardzeniem terenu na działce o nr ewid. gruntu 2523/1 stanowiącej skwer na rogu ulic: Unii Lubelskiej i M. Konopnickiej w Lubaczowie”.

  1. Oznaczenie nieruchomości:

     Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Powiatu Lubaczowskiego, położona w obrębie Lubaczów, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2523/3 o pow. 0,0269 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1L/00039786/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

  1. Opis nieruchomości:

   Nieruchomość położona jest w terenach częściowo nasyconych zabudową usługową oraz mieszkaniową jednorodzinną. W dalszym sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz usługowej i handlowej,. Nieruchomość posiada dostęp do energii, wody, kanalizacji i gazu poprzez przyłącza na warunkach określonych przez gestorów tych sieci.

  1. Przeznaczenie nieruchomości:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w związku z art. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy i zagospodarowaniu przestrzennym. W oparciu o zapis w decyzji Burmistrza Miasta Lubaczowa nr 7/2021 z dnia 06.05.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, nieruchomość położona jest w terenach przeznaczonych pod budowę pomnika gen. Stanisława Dąbka, jako miejsce pamięci wraz z zielenią urządzoną.

  1. Cena nieruchomości: 11 993,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100).
  2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990), mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
  3. Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: powiatlubaczowski.pl/przetargi/aktualne i w Biuletynie Informacji Publicznej: www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale.

Lubaczów, dnia 22.06.2021 r.

Starosta
mgr Zenon Swatek

Drukuj

Załączniki

Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf Wykaz nieruch.-darowizna 440 KB 20