XLI Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

 Uprzejmie zapraszam na XLI Sesję Rady Powiatu w Lubaczowie, która odbędzie się w dniu 18 października 2018r. godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, w sali narad nr 13, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 3. Przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku.
 4. Podsumowanie działalności szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat za rok szkolny 2017/2018.
 5. Uchwalenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
 6. Przedstawienie informacji z realizacji inwestycji w powiecie lubaczowskim w latach 2014-2018.
 7. Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2017 radnych powiatu, członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie i w jednostkach organizacyjnych powiatu.
 8. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu lubaczowskiego w 2019r.,
  • w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2018-2020,
  • w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.
  • w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2018r.,
  • w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie.
 9. Informacja Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 10. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

mgr Jadwiga Pałczyńska

Drukuj