Autor: K.Kopaczek- Starostwo Lubaczów

ZAPYTANIE OFERTOWE – 1. Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubaczowskiego na lata 2019 – 2022 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2026

R.611.1.2018                                                      Lubaczów 18.04.2018r.

ZAMAWIAJĄCY
POWIAT LUBACZOWSKI
ul. JASNA 1, 37-600 LUBACZÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro,
prowadzonym w trybie poza ustawą Prawo zamówień publicznych.
Wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubaczowskiego na lata 2019 – 2022 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2026″ oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska
I. Opis przedmiotu zamówienia :
1. Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubaczowskiego na lata 2019 – 2022 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2026″.
2. Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubaczowskiego na lata 2019 – 2022”.
3. Szczegółowe warunki oraz terminy wykonania zamówienia określa załącznik nr 1.
4. Ramowy projekt umowy określa załącznik 2.
5. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru, wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
6. Oferent zobowiązany jest do udokumentowania posiadanego doświadczenia
w realizacji zamówień o podobnym charakterze. W tym celu do oferty należy dołączyć:
– wykaz wykonanych w latach 2012 – 2017 (jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) usług polegających na opracowaniu programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko– załącznik nr 3 (w wykazie wykonanych usług mogą być podane tylko programy przyjęte przez właściwe rady powiatu, gminy lub sejmik województwa, co winno być potwierdzone załączoną kopią uchwały. Należy podać link do strony BIP, na której znajduje się uchwalony program).
7. Wymagane dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

II. Termin wykonania Zamówienia:
1 02 październik 2018r. – przedłożenie wstępnej wersji projektu Programu Ochrony
Środowiska.
2. Pozostałe szczegółowe terminy realizacji Zamówienia określono w załączniku nr 1.

III. Forma i miejsce złożenia oferty :
Ofertę należy przedstawić na formularzu ofertowym zgodnie załącznikiem nr 4, do niniejszego zapytania.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub wysłać na adres :
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, z dopiskiem na kopercie „Oferta – Program Ochrony Środowiska. Nie otwierać”.
IV. Termin złożenia oferty:
Do dnia 27 kwietnia 2018r. do godz. 1400

Decyduje data i czas wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.
Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone oferentom.
Oferty przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
V. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Osoby do upoważnione do kontaktu z Zamawiającym:
Pan Bogdan Skibiński, tel. 16 6328716, e-mail: b.skibinski@lubaczow.powiat.pl
Pani Irena Hul, tel. 16 6328719, e-mail: i.hul@lubaczow.powiat.pl
VI. Ocena i rozstrzygnięcie
1. O wyborze oferty będzie decydować zaproponowana najniższa cena oraz doświadczenie
w sporządzaniu programów ochrony środowiska oraz prognoz odziaływania na środowisko:
– Cena – 70 %
– Doświadczenie i umiejętności – 30 %.
Do oferty należy dołączyć referencje potwierdzające wykonanie co najmniej 3 różnych programów ochrony środowiska wraz z prognozą odziaływania na środowisko (w tym co najmniej jedna dla Programu Powiatowego).
Każda złożona oferta będzie punktowana. Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt. Najniższa zaproponowana cena otrzyma 70 pkt, natomiast każdy udokumentowany program wraz z prognozą wykonaną dla tego programu otrzyma 10 pkt (maksymalnie 30 pkt – dla 3 różnych programów wraz z prognozą).
2. Oferent przedstawi w ofercie cenę za opracowanie przedmiotu zamówienia brutto, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia , w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie
z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia.
4. Zamawiający dokona wyboru oferty, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane kryteria wyboru.
5. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia swojej oferty na to zapytanie.

7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Powiatu Lubaczowskiego do zawarcia umowy.
VII. Termin związania oferta
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty złożenia oferty.

VIII. Odrzucenie
Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, opisowi przedmiotu zamówienia oraz oferty które wpłynęły po terminie.

IX. Istotne postanowienia umowy
1. Umowa na sporządzenie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubaczowskiego na lata 2019-2022 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2026 oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska zostanie zawarta na podstawie jej projektu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Umowa zawarta będzie w PLN na kwotę brutto.
2. Wzór umowy nie podlega negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
3. Wszystkie zmiany umowy zostaną dokonane w aneksach w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

X. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru Wykonawcy z uzasadnionych przyczyn.

XI. Termin rozliczenia finansowego
Do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT po podpisaniu przez strony końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia

PLIKI DO POBRANIA

Umowa – zal -2
Zał- 4 Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 3
Zapytanie ofertowe